Kontakten met de gemeente Aan College van B en W

Toespraak tot de Raadscommissie inzake bestemmingsplan Dorpskern.

14 april 2011
Zienswijze `Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg` inzake Bestemmingsplan Dorpskern Nederhorst den Berg.

Op 26 juni 2008 heeft het bestuur van onze Stichting zich als burgerinitiatief gepresenteerd aan de Gemeenteraad. We hebben toen aangegeven weer water in het dorp terug te willen brengen met een gedeeltelijke ontdemping van het tracé van de gedempte Reevaart. Daarbij hebben we 4 uitgangspunten gekozen:
Handhaving van de huidige pleinfunctie (1), behoud van het aantal parkeerplaatsen (2), bevoorrading winkeliers niet belemmeren (3) en er geen beletsel voor het doorgaande verkeer (4).
De bedoeling is de oude karakteristiek van het dorp terug te brengen door water een functie te geven in het dorp, blauw voor groen waardoor er weer een beperkte doorvaart door het dorp ontstaat en het dorp weer een nieuw cachet gegeven kan worden. Het zal er aan bijdragen dat de economische en maatschappelijke voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. We streven ermee de levensvatbaarheid van het dorp te versterken. Het project moet een aanvulling zijn op het Restauratieplan van de Vecht, waar thans de eerste baggerwerkzaamheden voor verricht worden.
Op 27 augustus 2008 hebben we hierover een bespreking gevoerd met de commissie RenE . Uw commissie heeft zich positief opgesteld en verzocht verder te gaan met de planontwikkeling.
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ten dienste van derden in juni 2009 schriftelijk aangegeven achter onze ideeën te staan en zeer geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van ons onderzoek. Door uw Gemeenteraad is daarna een stimuleringssubsidie verstrekt van € 750,-.
Het bestuur heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten en kontakten gelegd met de vele partijen die betrokken zijn of kunnen zijn met zo´n groot project. Er is een positieve grondhouding bij Rijk Provincie en plaatselijke bevolking . Hoewel het moeilijk is gelden te verkrijgen voor het verrichten van planvorming hebben we van het kfHeinfonds uit Utrecht € 5000,- ontvangen waar thans een startnotitie van geschreven wordt. Voorts zal er verder historisch onderzoek gedaan worden naar de ontwikkeling van Nederhorst den Berg in relatie met water.
Door de Rijksarchitect van het landschap van het Ministerie VROM Mevrouw Yttje Feddes is aangegeven dat het project geplaatst is in het wensbeeld van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en geplaatst is op de ambitiekaart. Zoals u weet staat dit gebied op de op Rijksmonumentenlijst. Maar is het ook in 1995 toegevoegd aan de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO .
Onze planvorming is opgenomen in het project `` Vaart in de Vaart`` dat door de ILG commissie positief ontvangen is en ondersteuning zal krijgen in het kader van de ``Groene Uitweg``
We zijn zeer verheugd door de uitgesproken interesse van de Commissaris van de Koningin de heer Remkers bij zijn bezoek aan Wijdemeren. Ook dit ondersteunt onze inspanningen bijzonder.
In 2010 is gestart met het opstellen van structuurvisie voor de gemeente Wijdemeren. Bij de presentatie in Nederhorst den Berg is door de beleidsmakers aangegeven dat ze zeer benieuwd waren naar de plannen hier om weer water terug te brengen. Dit sluit immers aan bij de algemene beleidsuitgangspunten in Wijdemeren om het water in het straatbeeld terug te brengen. Wij gaan er dan ook van uit dat de gedeeltelijke ontdemping van de Reevaart in de gemeentelijke structuurvisie is opgenomen.
Het voorliggende bestemmingsplan Dorpskern vindt zijn oorsprong van voor de Structuurvisie en het tijdstip van onze inspanningen waardoor we ons kunnen voorstellen dat deze planvorming niet is meegenomen in dit nieuwe bestemmingsplan.
Voor het verder opstellen van de plannen om weer water in het Dorp Nederhorst den Berg terug te brengen is het voor ons van essentieel belang dat de Gemeente zich achter deze plannen stelt en bij de besluitvorming omtrent de ruimtelijke vormgeving hiermee nu reeds rekening houdt en er ruimte voor biedt.
In de voorbereiding naar een bestuurlijk besluitvormingsproces helpt u ons bestuur er zeer mee dat op deze wijze duidelijk wordt gemaakt achter de planvorming te staan. Daarom verzoeken wij u om in dit bestemmingsplan in het tracé van de oude gedempte Reevaart ruimte te bieden voor de bestemming water door dit als wijzigingsbevoegdheid op te nemen.

Onderwerp: Bestemmingsplan Dorpskern
Nederhorst den Berg 17 december 2010

Geacht College

Het bestuur van de "Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg" stelt zich ten doel weer water in het dorp terug te brengen, zoals u ongetwijfeld bekend is. Het is het bestuur bekend dat dit streven door u positief ontvangen is en heeft geleid tot een financiële bijdrage als een stimuleringssubsidie.
In de afgelopen tijd zijn door u een aantal stedenbouwkundige plannen tot ontwikkeling gebracht als de Structuurvisie en de bestemmingsplannen Dorpskern en Buitengebied. Uit de besprekingen en openbare debatten georganiseerd door stedenbouwkundig bureau Strootman is gebleken dat het ontdempen van de Reevaart in welke vorm dan ook een element is dat in deze visie opgenomen zal worden. Daar zijn wij zeer verheugd over. In het vervolg daarvan zouden wij het op prijs stellen als ook in de bestemmingsplannen voorzieningen opgenomen zouden kunnen worden.
Thans ligt het bestemmingsplan Dorpskern ter visie en inspraak. Bij onderzoek is ons niet gebleken dat er voorzieningen zijn opgenomen om de mogelijkheid van water terug brengen, zoals in de Structuurvisie is voorzien. Wij willen u middels dit schrijven verzoeken om in het betreffende bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen.
Wat de doelstellingen van dit project betreft willen wij benadrukken dat het aansluit bij de vele uitgangspunten in diverse beleidsnota's van Provincie, Waterschap, Rijk, Europese Unie. Daarbij benoemen wij het herstel van de cultuurhistorische waarden zoals tot uitdrukking komt in het opnemen van het tracee in de Nieuw Hollandse Waterlinie. Voorts is het opgenomen in het project "Vaart in de vaart", waarvan u trekker bent. Het project heeft betekenis in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) als waterberging. In het kader van het Restauratieplan "De Vecht" zijn er recreatie voorzieningen opgenomen die mogelijkerwijs in dit project gerealiseerd kunnen worden. Voorts betekent het project water in het dorp terug te brengen een belangrijke economische impuls aan de plaatselijke middenstand en het handhaven en verbeteren van de maatschappelijke voorzieningen. Het biedt de mogelijkheid de verpaupering van het gebied te keren. Het dorp heeft een zeer oude historie die met Willibrordkerk en Kasteel ver terug gaat naar van voor de Middeleeuwen. De bestaande bebouwing heeft zich ontwikkeld aan de Reevaart, en de demping heeft volgens experts een ernstige schade aan de bestaande ruimtelijke structuur teweeg gebracht. Zijn alle dorpen langs de Vecht beschermde dorpsgezichten, door de rigoureuze demping behoort Nederhorst den Berg hier niet bij ondanks dat er sprake is een van de oudste bebouwingen aan deze karakteristieke rivier.
Wat de financiële uitvoerbaarheid van dit project is het duidelijk dat dit niet gedragen kan worden door Gemeente Wijdemeren. Het is ons gebleken dat er door aansluiting te vinden bij het beleid van de andere overheden de mogelijkheden ontstaan gebruik te maken van subsidiefondsen en financiële bijdragen van deze overheden. Uitgangspunt om hiervoor in aanmerking te komen zal op de eerste plaats zijn of de bestuurlijke en politieke besluitvorming heeft plaats gevonden.
Op grond van bovenstaande willen wij u verzoeken om in de betreffende bestemmingsplannen het tracé op te nemen als wijzigingsbevoegdheid om weer water terug te brengen. Samen met u en de bevolking willen we nader tot invulling hiervan te komen.

Aan Gemeenteraad

Toespraak tot de Gemeenteraad 26 juni 2008

Geachte leden van de Gemeenteraad van Wijdemeren

Als voorzitter van de stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg ben ik blij dat ik u op deze plaats kan informeren over de activiteiten van een groepje Bergers die naar de toekomst van ons dorp willen kijken. Te bekijken of dat wat we nu hebben ook mooier te maken is voor de toekomst, iets wat ook volgende generaties kunnen waarderen. Dat ook onze kinderen en kleinkinderen prettig in Nederhorst den Berg kunnen wonen, hun boodschappen doen en zich in ons dorp thuis voelen. Dat er een levendig centrum is met een pleinfunctie, voor velerlei doeleinden geschikt, waar je op zondag middag graag wil vertoeven of een terrasje kan pakken voor een hapje of drankje en te genieten van de omgeving. Voelen dat de verhouding van de bebouwing en de inrichting klopt.

Geïnspireerd door een initiatief van enkele jaren geleden om de Reevaart in ere te herstellen zijn wij, na anderhalf jaar overleg, van mening dat Nederhorst den Berg toe is aan herstel van de cultuurhistorische waarden, waarbij het terugbrengen van water in welke vorm dan ook, wenselijk en mogelijk is. Volgens ons kan door toevoeging van Vechtwater Nederhorst den Berg weer een Vechtdorp worden. Ook zijn wij van mening dat het dorp in relatie met de historische ontwikkeling zijn eigen identiteit, cachet en levendigheid kan krijgen.

Uitgangspunten hierbij zijn:

1. Handhaving van de huidige pleinfunctie
2. Behoud van het aantal parkeerplaatsen
3. De bevoorrading van de lokale ondernemers niet in gevaar komt
4. Geen belemmeringen voor het doorgaande verkeer

We zien veel waardevolle aspecten in het dorp waar de uitstraling van versterkt kan worden. Een historisch kasteel, een prachtige zeer oude kerk, een historisch centrum en een oude watermolen.
De dorpskern zou bij uitstek die gelegenheid kunnen bieden aan varende recreanten en andere toeristen en passanten. Voor het in stand houden van de bestaande voorzieningen, zoals horeca en winkelstand, zal dat in de toekomst van belang kunnen zijn en biedt enorme kansen.

Onze werkgroep is inmiddels in een Stichting overgegaan en wij hebben vele gesprekken gevoerd met diverse partijen. We concluderen dat dit project kan rekenen op een breed subsidiabel draagvlak van EU, Rijk en Provincie. Echter consensus zal moeten worden bereikt tussen inwoners, ondernemers van Nederhorst den Berg en het bestuur van Wijdemeren.

In het verleden hebben de partijen in uw Raad zich uitgesproken voor een haalbaarheidsonderzoek, dat in het college akkoord van 2002 is vastgelegd. Thans vragen wij u met ons mee te gaan in een onderzoek naar een visie hoe Nederhorst den Berg er in de toekomst uit zou kunnen zien, en hoe het inbrengen van water daar een onderdeel van zou kunnen zijn Wij vragen u in dit stadium geen geld, ware het niet dat uw instemming ons faciliteert om subsidies te krijgen voor onderzoek door professionele partijen. Een gerenommeerd stedebouwkundig bureau is zelfs bereid medewerking te verlenen op "no cure no pay" basis, op voorwaarde van instemming van het gemeentebestuur.

Wij vragen geen onvoorwaardelijke garantie, als alle gegevens bekend zijn moet het de Gemeente vrij staan te beslissen aan de hand van de verworven informatie hoe verder te gaan met de ontwikkelde visie en of zij tot uitvoering kan of wil komen.

Ik wil u graag een mapje uitreiken met daarin aanvullende informatie over onze stichting, de geschiedenis van Nederhorst den Berg, de Reevaart, de demping van de vaart, enkele kaarten en oude foto's.

Uitdrukkelijk willen we hierbij opmerken dat niet het oude moet terugkomen, maar dat invulling wordt gegeven aan de elementen die waardevol zijn.

Binnenkort verschijnt er een bericht in "de Brug" waarin we de inwoners van Nederhorst den Berg oproepen mee te gaan denken hoe wij in 2020 ons dorp graag zouden willen zien en hoe wij dit willen nalaten aan de volgende generaties.

Hiermee hopen we een discussie op gang te kunnen brengen die zal kunnen passen in het gemeentelijk beleid van Wijdemeren gericht op de toekomst en neergelegd zal worden in de ruimtelijke structuurvisie van Wijdemeren en de Provincie Noord Holland.

Ton Vendrig

Namens het bestuur van "Stichting Vecht terug in Nederhorst den Berg"


Uitgesproken in de
Vergadering van de Gemeenteraad van Wijdemeren 26 juni 2008

 

Aanbiedingsbrief College van Burgemeester en Wethouders, 25 juni 2008

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Wijdemeren

Postbus 41

1243 ZG 's Graveland


Onderwerp: verzoek gesprek

Nederhorst den Berg, 25 juni 2008

Geacht college,

Ondergetekende richt zich tot u om met u als College van B. en W. Wijdemeren, in gesprek te komen over de toekomst van Nederhorst den Berg.

Anderhalf jaar geleden zijn wij als werkgroep, bestaande uit een aantal burgers en bestuurders van diverse verenigingen uit Nederhorst den Berg (Historische Kring, IJsclub Nederhorst den Berg, Watersportvereniging de Spiegel, winkeliers, zie bijlage), van start gegaan met als doel te onderzoeken op welke wijze het water een functie kan krijgen binnen de dorpskern.

Na het voeren van een groot aantal gesprekken met gemeentelijke en provinciale bestuurders, leden van de gemeenteraad, provinciale staten, tweede kamer en Europees parlement, subsidieverstrekkers, stedenbouwkundige en cultuurhistorische adviesbureaus, Vechtplassen commissie, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht/ Waternet, Kamer van Koophandel, Ondernemers Collectief Wijdemeren, vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen, en vele burgers hebben wij de conclusie getrokken dat er voldoende uitgangspunten zijn om voort te gaan. Inmiddels is de werkgroep overgegaan in een Stichting met als doel het herstel van de cultuurhistorische waarden van Nederhorst den Berg.

Wij zijn tot de conclusie gekomen een open discussie aan te willen gaan met diverse partijen binnen onze gemeenschap en de bestuurders van de gemeente Wijdemeren. Ons doel is als platform te functioneren en te komen tot de formulering van een visie omtrent de toekomst van Nederhorst den Berg. Hoe zouden we willen dat Nederhorst den Berg in het jaar 2020 er uitziet en hoe zouden we ons dorp aan onze kinderen en kleinkinderen willen nalaten.

Ook hebben wij besloten om in de maand juni naar buiten te treden om overleg structuren te gaan vastleggen. We zullen deze maand gebruiken om in gesprek te komen met de winkeliers en ondernemers uit het centrum van het dorp. Voorts willen we in de gemeenteraad gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken en de Raad informeren over ons initiatief en activiteiten, teneinde met elkaar in discussie te kunnen treden hoe nu verder te gaan. Daarna zal bijgevoegd persbericht in "de Brug" verschijnen om een begin te maken voor contact legging met de bevolking.

Op de allereerste plaats willen wij u verzoeken met vertegenwoordigers van ons stichtingsbestuur te komen tot een gesprek om onze wederzijdse gedachten uit te wisselen en tot afspraken voor de toekomst te komen.

Op de raadsvergadering van 26 juni zal door onze voorzitter de heer A.A.A. Vendrig gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om de Raad toe te spreken en daarbij het bijgevoegde mapje informatie overhandigen.

Met vriendelijke groeten

Hoogachtend


H.N. Karsemeijer

Bijlagen: Informatiemapje Gemeenteraad

 

Aanbiedingsbrief Gemeenteraad 26 juni 2008

Aan de leden van de gemeenteraad

van de gemeente Wijdemeren.


Nederhorst den Berg, 26 juni 2008

Onderwerp: De toekomst van Nederhorst den Berg gaat ons aan het hart


Geachte leden van de Gemeenteraad


In aansluiting op het inspreken van uw Raad door onze voorzitter Ton Vendrig doen wij u hierbij aanvullende informatie toekomen.

Gaarne zouden wij in de door u aan te wijzen commissie nadere uitleg willen geven omtrent onze ideeën over de toekomst van Nederhorst den Berg en hoe wij daar invulling aan denken te kunnen geven in samenspraak met u en de inwoners van Nederhorst den Berg.

Wij zien daarom met belangstelling uit naar een uitnodiging van de raadsfracties een nadere uiteenzetting te geven over ons project.

Het bestuur van Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg.

Bijlage
Toespraak Ton Vendrig
Copie schrijven aan het College van Burgemeester en Wethouders
Bestuurssamenstelling van de Stichting
Statuten Stichting
Nieuwe Vecht Ontstaan van een dorp , een vaart en een Stichting met overwegingen
Nederhorst den Berg, vroeger, nu thans, Ubbo Hylkemas
Persbericht Tussen Spiegel en Vecht
Gooi en Eemlander, 2002 Zielloos Nederhorst …..
Breda vaart wel bij herstel historische haven
De baten boven water , studie Vechtplassen
Foto compilatie Nederhorst den berg Oudewater, beeld van overkluizing
Historische foto's Nederhorst den Berg met oude Reevaart
Historische kaart van Waterschap
Huidige kaart van Nederhorst den Berg