Verslag groep Noord (en breder) Door Jan Simon Brouwer
Samen met mijn kleinkind van inmiddels 10 jaar oud loop ik langs de Reevaart. We hadden ook voor een roeiboot kunnen kiezen, dat doen we soms ook. Tot het eerste parkeerterrein is het een breed water van ongeveer 10 meter. We zien overal sloepjes en andere boten en kunnen lopend in een brede groenstrook van ongeveer 30 meter naast de weg, in de schaduw van de bomen naar hen kijken. Geen rommelig geheel meer, maar vriendelijk en goed onderhouden. Het is een mooi plaatje. De openheid van het water en de waterkant voelen goed. Het feit dat er geen vaste bruggen zijn draagt hieraan bij. Fijn dat er geen dijken zijn gekomen die het zicht beperken. Er is nog even over gedacht toch een visuele barrière te bouwen. Een grote wand die als een soort mega-aquarium gezien zou kunnen worden. Stel je voor, misschien ook nog wel leuk geweest!
In het dorp is gezellig druk. Het winkelbestand is uitgebreid; er is een speelgoedwinkel gekomen, een boekhandel, een slager en nog een 2e supermarkt in Overmeer. De Albert Heijn bestaat nog steeds. Ook is er een leuke kroeg gekomen waar ik mijn vrienden kan ontmoeten. Misschien ga ik vanavond nog wel even kijken.
Langs het water zijn terrassen gecreëerd en die zijn vaak goed bezet. Vandaag zit alles vol in verband met het mooie weer. Niet alleen bootjesmensen, maar ook bezoekers die met de auto gekomen zijn. Zou het te maken hebben met de goede (gratis) parkeermogelijkheden in het dorp? Alles loopt door elkaar heen op het centrale plein: bootjesmensen en bewoners van het dorp.
Wat opvalt is dat er meer jonge mensen en jonge gezinnen in het dorp te vinden zijn. Dit heeft te maken met een kleine nieuwbouwwijk (ongeveer 180 woningen) die gebouwd is, gekoppeld aan de reconstructie van de Reevaart. Terwijl voorheen jongere generaties geen kans hadden hier te wonen, (de woningen waren te duur) hebben ze nu de keus te blijven. Het dorp is populairder dan ooit. Dit zal ook te maken hebben met de verbeterde leefbaarheid van het dorp. Het is goed vertoeven en de faciliteiten waaronder het winkelaanbod zijn vergroot. Ook zijn er door het terugbrengen van het water nieuwe jaarlijkse evenementen in het dorp gekomen. Sinterklaas wordt nu in het dorp ingehaald en in de zomer vindt er een gondelvaart plaats. Het verenigingsleven is weer helemaal opgebloeid!
Er is goed nagedacht over verkeersveiligheid in combinatie met de bereikbaarheid van het dorp. Waar het kan of moet zijn verschillende verkeersstromen van elkaar gescheiden. Vanaf de huizen, langs de vroegere ventweg die parallel liep aan de provinciale weg, kun je je kinderen zonder zorgen naar buiten laten. Het verkeer is er rustig. Een goede doorgaande weg is er ook nog steeds en over de bereikbaarheid en ontsluiting van het buitengebied is ook nagedacht. Zwaar materieel en tankwagen kunnen een aantal agrariërs nog goed bereiken. Zij hadden aangegeven dat ze behoefte hadden aan een vaste brug die dit mogelijk zou maken. Aan de ingang van het dorp (Eilandseweg 1) is deze brug gerealiseerd.
Ik had op 19 november 2012 wel enige aarzeling en was niet automatisch positief over het terugbrengen van het water. Uiteindelijk ben ik blij dat het doorgegaan is.

Verslag groep Noord (en breder) Door Esther Vendrig
Opbouw van het overleg/gesprek:
" voorstellen en verwachting
" wat is ieders droom, toekomst plaatjes
" wat ligt er op tafel en welke aanvullingen heeft men
" presenteren van de droom van groep Noord aan de overige aanwezigen in de zaal.

Voorstellen en verwachting
Er wordt een voorstelronde gedaan van de groep en iedereen krijgt de ruimte om aan te geven wat zijn/haar verwachting is van de bijeenkomst of het plan van de Stichting.
FF: oriënteren, haalbaarheid van het plan en daarin de afweging van realiseerbaarheid.
RK: nieuwsgierigheid, wie gaat betalen, hoe realiseren? Maatregelen nodig om infrastructuur te behouden van tegenwoordige verkeersdrukte. Water klein houden en beantwoord dit dan het doel? Of juist groot en hoe gaat dit dan in combinatie van de infrastructuur.
VvH: nieuwsgierigheid, hoe met ruimte voor de deur voor aanwonenden langs het traject. Ziet graag aansluiting naar de Spiegelplas zoals bijvoorbeeld het schutsluisje bij de Intratuin.
FH: Hoopt dat plan tot uitvoering komt. Plan biedt vooruitgang, leefbaarheid, gezelligheid op het dorp. Geen angst voor infrastructuur door bijvoorbeeld deels onder tunnelen. Waar een wil is is een weg. In den landen zijn er al meer succesvolle hersteloperaties zoals deze te zien.
PP: belangstelling naar het geheel en naar financiële en technische haalbaarheid.
ES: belangstelling ng en sluit aan bij voorgaande personen, verbeteren infrastructuur.
WS: staat er zeer positief tegenover. Het heeft veel voeten in de aarde op het gebied van infrastructuur. Waar een wil is is een weg, leuk voor de horeca. Rondweg via het eiland voor het verkeer. Centrum dan minder verkeer, verkeersluwer en alleen bestemmingsverkeer. Positief als de vroegere Reevaart, maar dan smaller.
BdJ: ondersteund idee WS, ondergrondse parkeergarage voor horeca en winkels in het centrum.
PD: Juicht het idee toe en ondersteund idee WS.
MvdB: ziet een rondweg via het eiland niet zitten, veel gevolgen voor de agrarische bedrijven daar en de jonge agrariërs. Is hier uit nieuwsgierigheid en wil ook zijn zorg uitspreken en aandacht vragen voor de agrariërs, de landbouwvoertuigen en de veiligheid. Een weggedeelte moet minimaal 3 meter breed zijn om het landbouwverkeer en fietsers veilig gebruik te kunnen laten maken van de weg. De Torenweg is voorzien van drempels zonder rekening te houden met het agrarisch verkeer. Graag dit meenemen in de herinriching.
EB: praat mee in het Stichtingsbestuur. Er moet wat gebeuren om achteruitgang te voorkomen (bijvoorbeeld leegstand winkelruimten in het centrum). Ongerust over het verkeer en in het bijzonder de fietsers. Er moet ruimte voor hen zijn op de weg, dus niet breedte water boven breedte van de weg.

Toekomst plaatjes
Tijdens dit gesprek had iedereen wel het beeld dat de Nieuwe Vecht terugkomt in het dorp. Maar wel met diverse zaken waar rekening mee gehouden moet worden:
" De ontsluitingsweg vanaf De Torenweg moet breder/breed zijn. De Torenweg wordt door 70 % van het agrarisch verkeer van het eiland gebruikt als ontsluitingsweg.
" Huidige infrastructuur behouden
" Niet een rondweg over het eiland maar bereikbaar blijven via de huidige wegen
" Ook de economische ontwikkeling meenemen, blijven winkels bestaan of nemen webwinkels het over en gaat men steeds meer boodschappen laten bezorgen? Gaan we in de toekomst steeds grotere auto's rijden, of gaan we in de toekomst steeds meer in Smarts rijden?
" Als de AH van het dorp verdwijnt komen hiervoor misschien wel weer meer restaurantjes terug.
" Voorkeur om niet langs de Torenweg de ontsluiting te laten plaatsvinden, maar vanaf de schoenmaker/Overmeer. Brilhoek als haven, en hier en daar een versmalling.
" Het zal een boost geven aan de horeca
" Ook in Huizen zijn aanpassingen geweest en heeft een positieve boost gegeven aan de leefbaarheid
" Door het water in het centrum bij feesten te "overbruggen"/afdekken met betonplaten oid kan het plein multi gebruikt worden. Open terrassen aan het water!
" Alert bij hoogte van de brug en draaicirkel agrarisch verkeer (verkeersveiligheid). De brug in het verlengde van de Torenweg (bij de Apotheek) is nu zo getekend dat de hoogte en de haakse hoek, problemen kan geven voor agrarisch verkeer. Verkeer kan de hoek niet halen en door de massa van het geheel kan de combinatie tractor en oplegger zo bij de apotheek naar binnen worden gedrukt.
" Eventueel een idee om de Dammerweg éénrichtingsverkeer te maken?
" Bij aanleggen van een water naar het dorp moet rekening worden gehouden met de ligging van de leidingen van de nutsvoorzieningen.
" Aantrekkelijke woningbouw bij een eventueel haventje bij de Brilhoek? Niet te krap op elkaar en is de doelgroep om juist Bergers aan te trekken of juist personen van buiten de gemeente?
" Stilstand is achteruitgang, maar er moet wel een manier worden gevonden om het geheel te kunnen bekostigen.
" Breedte van het water: stukken van 6 meter kan, maar niet alles. Gewenst is circa 8 meter? Belangrijkste is dat er een balans is tussen wat is nodig om de huidige situatie voor de middenstand en bewoners te bewaren, veiligheid te waarborgen en ook de agrariërs erbij te blijven betrekken.presenteren van de droom van groep Noord aan de overige aanwezigen in de zaal
De groep "totaal" ziet in 2023 dat Nederhorst den Berg nog steeds op de kaart staat, doordat het water weer terug is gebracht in het dorp! Iedereen juicht het plan van water naar het dorp wel toe, maar wel met bepaalde randvoorwaarden. Zo zou het mooi zijn als het water een doorlopend water is met misschien zelfs middenin wel een haventje. Het water mag circa 8 meter breed zijn met hier en daar wat meer en hier en daar wat smaller. Er moet zeker rekening gehouden worden met veiligheid voor ál het verkeer, de infrastructuur moet behouden blijven én vergeet niet de nutsvoorzieningen die onder een groot traject van het toekomstige water loopt.

Groepje centrum door Constantijn Huurman
De Nieuwe Vecht heeft het centrum zijn ziel teruggegeven. Het water brengt een nieuw soort levendigheid teweeg. 's Zomers de boten richting centrum, 's winters schaatsen en Sinterklaas binnenhalen. Het centrum is goed bereikbaar per boot en per auto. Winkels en horeca profiteren van de recreatieve 'groeimarkt'. Boten kunnen dichtbij het centrum aanleggen, bijvoorbeeld in de nieuwe jachthaven nabij het kasteel. We parkeren dichtbij of het liefst onder de Albert Heijn. Het plein mag best een stukje opschuiven bijvoorbeeld richting de nieuwe jachthaven. Er bestaat een doorvaart door, of direct langs het dorp. Voor de bewoners is het belangrijk dat het water zichtbaar is vanuit huis en vanaf de weg. Voor de passanten is het belangrijk dat het dorp goed te zien is vanuit de boot. Kritisch punt is het toekomstig waterpeil. Mocht het waterpeil veel te hoog blijken dan maken we gewoon een glazen aquaduct door het dorp. Heeft het dorp op geheel nieuwe wijze zijn water terug en een recreatieve attractie erbij!

Groepje geheel door Tom Bullens
Over tien jaar zal de discussie nog niet geluwd zijn welke waterverbinding het beste was geweest, of de ontsluiting nu goed is en of de kosten voor de gemeenschap acceptabel zijn gebleken. Er zal kritisch worden teruggekeken, maar dat het dorp sterk veranderd is, is zeker. De nieuwe Vecht zal de spil van het dorp vormen. Hoe en waar hij ligt is nog niet zeker, maar het zal in elk geval een verrijking zijn. Bij het centrum zal een aanlegplaats liggen en het plein zal omgevormd worden van een streng en saai gebied, naar een aangenaam en herkenbaar dorpsplein. Tevens zal er een aansluiting op de Spiegelplas komen, met een vaarroute die ook open zicht biedt en best gepaard mag gaan met enige sloop en nieuwbouw. Het kasteel zal beter zichtbaar worden gemaakt. Ook de ontsluiting is aangepast, zodanig dat de bewoners er minderlast van hebben. Met al deze veranderingen zal de leefbaarheid van het dorp sterk zijn toegenomen. En los van de bovenstaande verhalen nog de volgende 'kritische punten uit het groepje
" Wat kost het?
" Wat vindt de provincie van deze ingreep/uitgave?
" Hoe zit het met het waterpeil?
" Kun je uitgaande van de beoogde waterstand en doorvaarthoogte wel een overkluizing maken?
" Leg de weg (in verband met trilling/de slappe grond in het voormalige tracé van de Reevaart) zo ver mogelijk van de bestaande woningen
" Hoogte OZB
" Is er nagedacht over meervoudig ruimtegebruik/ondergronds parkeren/ weg ondergronds etc?
" Kan de doorgaande weg niet buitenom?
" Worden de bewoners ook bij het vervolgproces betrokken?


Groepje centrum en breder door Bart Gerrits
Het verhaal voor deze groep startte met een rondje langs de velden. Eenieder werd de gelegenheid geboden om het eerste gevoel te omschrijven bij de oproep in het krantje.
Het gros van de mensen was in beginsel tegen de ontwikkeling. Enerzijds vanwege randeffecten die ze verwachten in het jaar 2022 en anderzijds tegen de ontwikkeling an sich.Het kost immers alleen maar geld is het idee. Naarmate het gesprek vorderde kreeg ook het verhaal meer vorm.

Men zag de potenties voor het dorp, er moet wel wat gebeuren volgens de deelnemers. Het gras wordt voor de meeste deelnemers als iets ongezelligs gezien. Het terugbrengen van het water kan de ruimtelijke kwaliteit vergroten, het dorpsgezicht wordt wellicht beter zo. Ook was er het verhaal van de bootjes in Nederhorst den Berg, dit ziet men wel zitten. Maar ook gelijk werd de beperking aangehaald van stilstaand water. Als men in 2022 in het dorp loopt wil men geen last hebben van vies stilstaand water. Een andere deelnemer liet weer doorschemeren dat er ruimte moet blijven om te kunnen parkeren. Ook is de hinder van trillingen in de bestaande situatie erg, dit zou dus in de toekomst verbeterd kunnen worden.

Al met al lijkt een profiel waarin het water zo dicht mogelijk bij de Reevaartdijk ligt (aan de zuidkant van het dorp) het meest voor de hand. Aan de noordkant behoort de een bredere watergang volgens de groep tot de mogelijkheden. Het lijkt er waarschijnlijk op dat een draaikom niet gaat passen, voor grotere boten is dan maar varen in een 1 richting aan de orde.