Meningen
De ontwikkeling van Nederhorst den Berg heeft er voor gezorgd dat het dorp is ingericht zoals het zich thans presenteert. Een inrichting van een gedempte Vaart. Een demping uit armoede Er was geen geld om er meer van te maken. De Reevaart was vroeger een belangrijke afsnijding van een bocht in de Vecht. Het stamt uit de periode dat het water de belangrijkste verbindingsmiddel vormde om zich voort te bewegen en om goederen te vervoeren. Aangelegd en uitgebaggerd in opdracht van de Staaten van Utrecht 300 jaar geleden. Nederhorst den Berg heeft zich aan dit water ontwikkeld en een zekere rijkdom verkregen. De panden aan de Voorstraat getuigen hiervan. Oude foto's laten schitterend zien hoe ze aan een kade langs het water gelegen waren. De Brug en zijn voorzieningen hadden een economische betekenis. Om een verbinding van Amsterdam naar Keulen te brengen is het nog een onderdeel van de Keulse Vaart geweest. De Reevaart is ontstaan uit een nationaal belang. De nieuwe generatie kan zich nog amper voorstellen hoe het in het verleden is geweest.

Toen het water zijn betekenis verloor heeft de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat zijn handen er van terug getrokken en werd de ophaalbrug met stalen balken dichtgelast. De Vecht was na de oorlog een vervuilde rivier die ernstige vervuiling van stroomopwaarts bracht. Er dreven kadavers in , het werd gezien als een open riool waar de ratten tierig in vertoefden. Dit water had een dominante rol in het dorp , de wegen waren smal en slecht. Bij de opkomst van het gemotoriseerde verkeer was er dringend behoefte om de wegen te verbeteren en daarvoor het was het gebied van de Reevaart te gebruiken. Het water had toch niet meer de functie zoals uit het verleden. Alleen het laatste stuk vanaf van Emmerik moest nog open blijven. De betekenis van de Reevaart was terug gebracht tot een plaatselijk niveau.

In het begin van de jaren vijftig moet er in een geheime vergadering van de gemeenteraad besloten zijn hem maar te gaan dempen. Men was wel bang voor een troosteloze vlakte doch wilde dat invullen met waterpartijen. In de jaren zestig was de Ballast volop aan het zandzuigen in de Spiegelplas. Toen ze bijna klaar waren moest er toch snel een beslissing genomen worden. Geld om iets anders dan alleen volspuiten met zand was er niet. De belangen behartiging van de wethouder van Nederhorst den Berg voor de Ballast was van doorslaggevende betekenis om het zand niet te duur in te laten spuiten. Iedereen gelukkig: stinkvaart weg ruim baan voor het autoverkeer. Voor de inrichting en het belang van de doorgaande weg N523 werd nog een beperkte bijdrage van de Provincie gegeven. In deze tijd met inspraak en de Wet bestuursrecht onvoorstelbaar. Er was nauwelijks een plan gemaakt . Er moest opgeschoten worden. Over de riool voorzieningen was niet eens nagedacht.

Nadien hebben zich nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan. De Vecht is een schone rivier geworden. Deze wordt als een parel in het landschap gezien. De Vechtdorpen hebben een upgrading ondergaan. Het Restauratieplan de Vecht heeft er in belangrijke mate bijgedragen dat de rivier de Vecht weer haar oorspronkelijke schoonheid heeft terug gekregen. De Vechtdorpjes zijn een voorbeeld voor nieuwe bouwvormen. Zie Maarsen en de Bloemendalerpolder. Hier wordt gebouwd en verwezen naar de oorspronkelijke bouwvormen zoals ze ook zijn aangeprezen in het Belvedere rapport over de Vecht. Het Verkade album over de Vecht van Jac.P.Thijssen is weer herdrukt. Nederhorst den Berg valt hierbij uit de toom.

De watersport is sterk gegroeid Was er na de oorlog nog nauwelijks recreatievaart op de Vecht , thans is dit van grote betekenis geworden. De Vecht vormt een staande mast route tussen IJsselmeer en de Friese meren met de Zuid Hollandse meren en Loosdrecht. Tussen 50.000 en 80.000 vaarbewegingen worden er thans aangegeven Nederhorst den Berg heeft de slag totaal gemist. Het dorp maakt een zielloze en desolate indruk op de buitenstaander. Het water wordt gemist en moet als element weer terug gebracht worden in het dorp.

De nationale en provinciale overheid hebben met de Reevaart een nationaal belang gediend bij het ontstaan en in stand houden van deze belangrijke verbindingsvaart in de Vecht. Nadat dit belang verdwenen was is het dorp aan zijn lot overgelaten. De verkeersproblematiek vroeg om een oplossing, deze kon alleen maar radicaal zijn omdat er geen middelen ter beschikking gesteld werden om een creatieve oplossing te bedenken die recht deed aan de ontstane situatie met in achtneming van de ontstane cultuurhistorische waarden. Willen we met elkaar het dorp mooier maken en anders inrichten, recht doen aan het verleden dan kan dit niet overgelaten worden aan een kleine gemeente als Wijdemeren. De hogere overheden hebben hier een taak om af te maken waar dit in het verleden is blijven liggen. Het dorp zal geholpen moeten worden van buiten de gemeente.

Ton Vendrig