Nieuws en Wetenswaardigheden

DE PUNT: Zuidzijde van Nederhorst den Berg met karakteristieke Vechtbrug (Vreeland) die de invaart in de Nieuwe Vecht mogelijk zou kunnen maken.

Juni 2015 nieuws informatie

In maart 2014 heeft het bestuur de startnotie Nieuwe Vecht aangeboden aan de toenmalig wethouder van de gemeente Wijdemeren.
Vervolgens is in de zomer een gesprek geweest met een delegatie van het bestuur en de nieuwe wethouder Theo Reijn. Daarbij zijn de diverse mogelijkheden en ontwikkelingen besproken. We kwamen tot de conclusie dat eerst de leden van de nieuwe gemeenteraad geïnformeerd dienden te worden over het gehele project en de huidige stand van zaken.Het bestuur heeft in het najaar van 2014 de leden van de gemeenteraad en het College van B. en W. uitgenodigd om het project Nieuwe Vecht te bespreken. We hebben in het Sociaal Cultureel Centrum een afvaardiging van de politieke partijen en wethouders mogen ontvangen. Na een uiteenzetting van de vertegenwoordigers van Vollmer en partners en Tauw hebben we van gedachten gewisseld over het project en de toekomst mogelijkheden. Er is gesproken over de pleinfunctie en de parkeermogelijkheden. We hebben afgesproken dat het onderwerp besproken zou worden in een commissie van de gemeenteraad.

In het voorjaar van 2015 schreven wij een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Wijdemeren met een afschrift aan de gemeenteraad. In maart was er een bespreking in de commissie. Na een uiteenzetting van de voorzitter van ons bestuur hebben de vertegenwoordigers van alle partijen hun visie mogen kenbaar maken.
De conclusie was dat alle partijen het een mooi plan vonden doch daarbij enkele aantekeningen en opmerkingen plaatsten. Het belangrijkste is dat de gemeente geen financiën heeft en geen mogelijkheden heeft om bestuurlijke en ambtelijke ondersteuning te geven. Voorts is het de taak aan het bestuur van de Stichting dat inzicht wordt gekregen omtrent het draagvlak onder de bevolking.

Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat het bepalen van het draagvlak pas zinvol en mogelijk is als er duidelijkheid is over de beschikbare noodzakelijke financiële middelen.Wat doet het bestuur nu. De verkenningsnota is een eerste stap en moet gevolgd worden door een vervolg onderzoek. Met andere partijen is het bestuur thans in overleg om daar geld voor te verkrijgen. Daarbij is overleg met de Provincie Noord Holland en een bedrijf dat dit soort onderzoekingen subsidieert. Er zal gekeken worden naar Europese subsidies en fondsen.

We hopen u hiermee te informeren over de ontwikkelingen in Nederhorst den Berg en realiseren ons dat het een project is dat de nodige tijd zal vragen om alles op een rijtje te krijgen.

Overleg met Gemeente

23 juli 2014 heeft een delegatie van het bestuur overleg gevoerd met de wethouder Theo Reijn. Daarbij is gebleken dat het College en Raad onvoldoende geinformeerd zijn over de inhoud van de verkenningsnota en de ideeen die daarin naar voren zijn gebracht. Geadviseerd is een informatieavond te beleggen.

Deze avond hebben we belegd in het sociaal cultureel centrum op 17 november. Een delegatie van het colllege van B. en W. en een delegatie van de raad waren daarbij aanwezig. Door Tom Bullens van Vollmer en partners en Bart Gerrits van de firma Tauw is er aan de hand van diabeelden een uiteenzetting gegeven over de stand koming van de gemaakte voorstellen. Voorts zijn deze voorstellen de revue gepasseerd. We hebben met elkaar een prettige discussie gevoerd en afgewogen welke stappen er gezet zouden moeten worden. Daarbij is gesproken over de besluitvorming door de Raad en de financiering ervan. Voor de besluitvorming zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden alvorens vergunningen afgegeven kunnen worden. Voor de financien wordt gedacht dat de gemeente 10 % van de investeringskosten zal dragen. Wat betreft het draagvlak wordt thans getaxeerd dat 30 % van de bevolking er geen voorstander van is. De uitvoering van de plannen zou door de gemeente zelf doch even zo goed in handen gelegd kunnen worden van de provincie of het waterschap.Wat de uitvoeringskosten betreft kan gedacht worden aan de provincie zoals de sanering van de bodemverontreiniging, het opknappen van de lokaties en de omgeving. Voorts kan gedacht worden aan de gelden van de Groene Uitweg waar de gemeente zich voor moet aanmelden. Voorts wordt er thans onderzoek gedaan naar de nieuwe subsidie regelingen van de Europese Unie , waar POP 3 het dichtst bij komt. We hopen dat de gemeente in de komende tijd een standpunt gaat innemen over de voorgestelde plannen.

Groene Uitweg

De Groene Uitweg is ontstaan als compensatie maatregel voor de werkzaamheden aan de A1 A6 A9. Compensatie voortkomend uit de stroomlijn variant. Er is een pot gecreëerd van € 300 miljoen die besteed moet worden in principe aan natuur en landschap. Voor de Vechtstreek tevens met agrarische doelen en cultuurhistorie. Voorts is er een pot hieruit voortgekomen voor FES gelden (financieel economisch stimulering) van € 83 miljoen, hetgeen voortvloeit uit de ministeriële nota Ruimte. In principe hebben deze gelden een bestemming gekregen en zijn er eventuele reserve doeleinden.
Het gebied waar het besteed moet worden strekt zich vanaf het Markermeer tot Horstermeer/Loosdrecht. Het is bedoeld voor oa de natuurboulevard van Diemen naar Muiderberg, Horstermeer inrichting, N236 de faunaverbinding Naardermeer Ankeveenseplassen.
Als de gelden niet besteed kunnen worden moet het aan gelijksoortige projecten ten goede komen, natuur en recreatie. Er is €8 miljoen over van de natuurboulevard waar een andere bestemming voor gezocht wordt. Als Horstermeer niet doorgaat zoals de waterberging moet er een vergelijkbare gevonden worden ( misschien de 4 hectare waterberging in de boezem van de Vecht na ontdemping voor de Nieuwe Vecht).
Het bestuur van de gebiedscommissie beslist over de andere besteding. Het bestuur is de ILG commissie minus vertegenwoordiger GNR en gemeente Amstelveen. Plus gedeputeerde Meerhof en vertegenwoordiger van HID (ministeriële verantwoordelijkheid). Voor gemeente Wijdemeren heeft zitting wethouder Gert Zagt nu Joep Frijdal..
Als in bestuurlijk overleg gesproken wordt om een trekker te zoeken wordt geduid op een een bestuurder van een publiekrechterlijk orgaan die openbare politieke verantwoording kan afleggen. Daaronder ook begrepen Recreatie Noord Holland NV, die in feite alleen voor de overheid werkt en eigendom is van prov N Holland. Voor de ILG en Groene Uitweg is het essentieel dat de Gemeente Wijdemeren openlijk en openbaar aangeeft dat zij achter de plannen staat om water in Nederhorst den Berg terug te brengen.
De heer Tromp beheert het fonds en gaf ons te kennen dat het project zeer aansprekend is.. Het belangrijkste element is de economische betekenis van het project voor Nederhorst den Berg, om de bestaande winkelstand in stand te houden en te versterken. Aangegeven is de elementen van cultuurhistorie, recreatie watersport en realisatie van een jachthaven waar het Restauratieplan Vecht onvoldoende mogelijkheden voor gevonden heeft. Voorts is aangegeven dat het plan is opgenomen in het wensbeeld van de Nieuw Hollandse Waterlinie.

Overleg medewerkers provincie `

4 November zijn we met 2 bestuurders en Tom Bullens van Vollmer en partners en Bart Gerrits van de firma Tauw naar Haarlem geweest. Op het provinciehuis hebben we gesproken met het team over de bodemverontreiniging in Nederhorst den Berg. De lokaties van de oude wasserijen zijn ernstig vervuild en moeten volgens de wet bodemvreontreiniging gesaneerd worden. Daarbij wordt systematisch de lokatie en de omgeving aangepakt. Voor de sanering zullen financien beschikbaar gesteld worden om nieuwbouw mogelijk te maken. Er zijn een vijftal veriontreinigde lokaties. Deze nieuwbouw is het meest gebaat als ook de omgeving wordt opgewaardeerd. . Een stedebouwkundige heeft de opdracht gekregen om een toekomstig beeld te schetsen van deze lokaties en de omgeving. Daar zijn ook de plannen van de Nieuwe Vecht als optie meegenomen. We hebben onze plannen en de mogelijkheden kenbaar gemaakt en op elkaar afgestemd.. Binnenkort komt er overleg met de eigenaren en aanwonenden over de resultaten van het bodemonderzoek wat de afgelopen tijd door Grondmij is uitgevoerd. We volgen met belangstelling de ontwikkelingen en hopen met onze plannen daarbij te kunnen participeren.

Doorstromers

Op 5 maart 2014 hebben we de verkenningsnota aangeboden aan wethouder van de gemeente Wijdemeren, gedeputeerde van de provincie Noord Holland en de dagelijks bestuurslid van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Een groep ondernemers verraste eenieder door met de tekst "Doorstroming" op 7 trekkers en vrachtwagens hun mening kenbaar te maken.
In de "Brug" is daarna door betrokkenen hun standpunt kenbaar gemaakt.

Op de discussie- en informatie avonden voor bewoners en winkeliers op 7 juli, 5 november en 3 december 2013, is door het bestuur van De Nieuwe Vecht een presentatie gegeven over de plannen van "De Nieuwe Vecht". Via onze website en de plaatselijk krant "Weekblad Wijdemeren" is hier publiciteit aan gegeven en werd een ieder uitgenodigd om te komen.
Tijdens deze avonden is alle beschikbare informatie uitgewisseld en kon men in discussiegroepen zijn of haar mening kenbaar maken. Er is uitvoerig overleg gepleegd over de voor- en nadelen van de plannen en de consequenties die deze plannen hebben voor ons dorp en is getracht alle vragen te beantwoorden en misverstanden weg te nemen. Over het algemeen was er een positieve houding tegenover de gedachten van het bestuur, gericht op een toekomst van ons dorp waarin het water weer een belangrijke rol speelt.

Door Haan benzine station is als mede actie voerder met ons kontakt opgenomen. We hebben met een medewerker een prettig gesprek gehad waarin we onze plannen hebben uiteen kunnen zetten. Daarbij hebben we de onjuiste indrukken weg kunnen nemen. Zorg was de draaicirkel van de LPG wagen die na bevoorrading weer richting Weesp moet kunnen rijden. Voor het overige waren er geen bezwaren.
Na overleg in het bestuur zijn de "Doorstromers" uitgenodigd voor een bespreking over hun standpunt en zorg ten opzichte van de Nieuwe Vecht. Hierop heeft het bestuur een speciale avond georganiseerd om met deze groep van gedachten te wisselen, elkaar aan te horen en zo nodig de plannen aan te kunnen passen. Daarvoor zijn 15 uitnodigingen verstuurd. De RK Kerk heeft aangegeven zorg te hebben voor de parkeer gelegenheid en de toegang tot de Kerk.
Bij de bespreking waren uiteindelijk 5 partijen aanwezig. Ze hebben ons kenbaar gemaakt dat gelet de verslaglegging op de website een te positieve weergave van de bespreking over de Dammerweg noord is aangegeven. Doch voorts waren de aanwezigen niet bereid op de aangeboden discussie in te gaan. Deze groep ondernemers wilde echter met het bestuur niet ingaan op hun bezwaren, maar volstond met de mededeling dat men het dorp wilde houden zoals het nu is. Er zijn geen argumenten gewisseld om gezamenlijk tot overleg te komen of van gedachten te wisselen.
In de "Brug" is voorts een verklaring van hen opgenomen, waarin dit nog eens is benadrukt.
Het bestuur betreurt deze gang van zaken, omdat er nu een groep bewoners is die bezwaren heeft tegen de plannen, maar daar inhoudelijk niet over van gedachten wil wisselen.
Het bestuur respecteert de negatieve gevoelens die onder deze groep leven t.o.v."De Nieuwe Vecht" en hoopt in een later stadium alsnog de dialoog met hen te kunnen voeren.

5 maart is op ludieke wijze de verkenningsnota aangeboden aan de bestuurders van provincie mevrouw E. Sweet, gemeente J. van Waveren en W.Dulfer van AGV. Drie kinderen van de drie basisscholen kwamen in een bootje aangereden. Het shantykoor op de Ree zong daarbij op de woelige baren. De drie kinderen overhandigden de verkenningsnota .
Het geheel werd omlijst door grote tractoren en vrachtwagens die met de leus "doorstroming" het uitgangspunt van geen hinder aan het verkeer onderstreepten.
Met de muzikale begeleiding een geslaagd gebeuren waar vele bergers met veel plezier getuige van waren.
De volgende stap zal zijn om deze nota in de commissie van de Gemeenteraad te bespreken.

Hierbij willen wij u de digitale versie toekomen van de verkenningsnota Nieuwe Vecht,.
http://www.vp.nl/de-vecht-terug.html als visie wordt doorverbonden met http://www.vp.nl/assets/vp2/files/2014/140305%20Visie%20Vecht%20Terug%20website%20%202466-100.pdf

De Gooi en Eemlander heeft hier op de website op gereageerd en aandacht aan geschonken. http://www.gooieneemlander.nl/regionaal/gooivechtstreek/article27009115.ece/Reevaartplan-overhandigd-aan-gedeputeerde?lref=vpat

Persbericht aanbieden verkenningsnota Nieuwe Vecht aan bestuurders 5 maart

Aanbieden verkenningsnota Nieuwe Vecht op het Plein
Op 5 maart zal vanaf 15.30 uur een ludieke bijeenkomst gehouden worden om de verkenningsnota voor de Nieuwe Vecht aan te bieden aan drie bestuurders van provincie Noord Holland gemeente Wijdemeren en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV).
Deze verkenningsnota gaan we overhandigen op het plein in Nederhorst den Berg aan gedeputeerde van de provincie Noord Holland E.Sweet, aan wethouder van Wijdemeren J. van Waveren, aan dagelijks bestuurder van het Hoogheemraadschap AGV W.Dulfer.
Door de provincie Noord Holland en de gemeente Wijdemeren is de "Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg" in staat gesteld een verkenningsnota samen te stellen in samenwerking met de firma's Tauw en Vollmer en partners.
De afgelopen tijd zijn er vele onderzoekingen geweest en vele gesprekken gevoerd om de mogelijkheden en eisen te formuleren voor een Nieuwe vecht. Uitgangspunt is om weer water door het dorp te laten lopen op een voor ieder acceptabele wijze. Er zijn een aantal publieksbijeenkomsten geweest om de plannen maatschappelijk te toetsen. Al deze besprekingen zijn in de nota verwerkt en opgenomen.
Voorts heeft het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht ondersteuning gegeven om de mogelijkheden van uitvoering en beheer te onderzoeken en zijn er adviezen en eisen van de Stichting Recreatietoervaart Nederland ontvangen. Het bestuur heeft zich hierbij laten inspireren door het effect van de ontdemping van de gedempte gracht in Zaandam.
De aanbiedingsgelegenheid zal woensdag 5 maart plaatsvinden vanaf 15.30 uur op het plein in het centrum van het dorp. Het geheel zal opgeluisterd worden door het shantykoor "Op de Ree" uit Nederhorst den Berg.

Reacties Brug" .

Een waar gebeurd verhaal De begrafenis van opa

Naar aanleiding van de ingezonden brief van Herman de Liefde betreffende de ontdemping van de Vecht maken wij ons toch wel zorgen. Indien de Vecht smaller moet worden dan vroeger, waardoor de brug wel erg hoog, dus steiler moet worden om er nog boten onderdoor te laten varen, zal het
waarschijnlijk problemen gaan geven voor het huidige drukke verkeer. En niet te vergeten de moderne bakfietsen die je steeds vaker ziet met kinderen er in.Bij het lezen en het napraten over dit stuk van De Liefde schoot ons een grappige gebeurtenis van eind jaren '50 te binnen. Zie je het al voor je?Na het overlijden van opa begaf de begrafenisstoet zich vanaf zijn woning naar het oude kerkje op de heuvel waar opa begraven ging worden. Doodgraver Willemsen liep plechtig voor de splinternieuwe Amerikaanse lijkwagen, de begrafenisgangers te voet en in de volgauto's. De lijkwagen was nogal lang, zodat deze in het midden van de brug bleef hangen en de hele stoet stond stil. Willemsen merkte niets en liep plechtig door de Brugstraat in. Daar kreeg hij plotseling in de gaten dat de stoet hem niet was gevolgd. Hij draaide om en liep weer net zo plechtig terug naar de brug, waar de lijkwagen door nabestaanden en omstanders over de brug werd geduwd. De stoet vervolgde zich weer met Willemsen voorop. Vanaf toen kreeg opa de naam dat hij niet over de brug wilde ko-
men
Fred en Frits Snel ....................Weekblad Wijdemeren 18 december 2013

Ontdempen Reevaart een goed idee?

Al in 2001 is door Dorpsbelangen Nederhorst een enquête gehouden over het plan de Reevaart of Nieuwe Vecht te ontdempen. Dat leverde vooral tegenstemmen op. Hoewel men nostalgische gevoelens koesterde ten aanzien van de gedempte vaart wilde de grote meerderheid het daarop gelegen dorpsplein met de parkeerplaatsen niet kwijt. Men was bezorgd voor de verkeersveiligheid, vooral voor schoolgaande kinderen. Men wees erop dat de vaart destijds was gedempt om de Horn-en Kuijerpolder, ook bekend als het Eiland, te ontsluiten voor verkeer. Kortom, de inwoners achten het lan ongewenst vanwege de negatieve effecten daarvan. We leven nu eenmaal niet meer in de tijd van de trekschuit. Het plan stierf een stille dood. De Stichting Vecht Terug heeft het idee echter weer opgepakt. Voorgesteld werd de vaart over de lengte van het centrum te overkluizen om het plein met de parkeerplaatsen te behouden. Kleinere schepen zoals sloepen zouden door de overkluizing het centrum ongehinderd kunnen passeren. Grotere schepen konden aanleggen en draaien in een haventje aan de Brilhoek. Daardoor kon de vaart smaller zijn, zodat voldoende ruimte resteerde voor wegen en paden. De Reeweg bleef goed bereikbaar door een vaste brug met 2,4 meter doorvaarthoogte aan de noordzijde van de vaart. Aan de zuidkant kwam een pittoreske ophaalbrug voor de aldaar gelegen fiets- en wandelpaden. Dit eind vorig jaar door de deskundigen epresenteerde plan bleek te mooi om waar te zijn. Daarom presenteerden dezelfde deskundigen op 5 november jl. hun 'Nieuwe
Inrichtingsplan'. Nu wordt voorgesteld het dorpsplein 'grotendeels te behouden' door de vaart plaatselijk te versmallen. Tussen beide restanten van het plein komt een voetgangersbrug die aanzienlijk hoger wordt dan het plein, vanwege de minimaal benodigde doorvaarthoogte van 130 cm. Daarom is dus de overkluizing vervallen. Aan de noordzijde van de vaart komt nu een ophaalbrug, omdat er geen ruimte is voor de hoge taluds van de beloofde vaste brug. De nieuwe waterkeringen zijn getekend op een hoogte van 10 cm boven NAP terwijl de voorgeschreven minimumhoogte 60 cm boven NAP is. De doorgaande weg is versmald, in het centrum waar aan weerszijden zou moeten worden geparkeerd zelfs naar 5 meter, terwijl de voorgeschreven minimum breedte 7 meter is. Het plan voor een doorlopende vaart is en blijft echter onuitvoerbaar omdat bruggen met doorvaarthoogte hier niet mogelijk zijn. Dat is omdat die bruggen dan te hoog worden ten opzichte van de bestaande wegen en dat is niet oplosbaar binnen de beschikbare ruimte. Dat had elke deskundige binnen een uur kunnen vaststellen. Het probleem is dat daar niets mee te verdienen is. Niet onderzocht is het alternatief, een smallere vaart van Overmeer tot aan het centrum met een haventje aan de Brilhoek. Het haventje is zelfs uit het plan geschrapt en de vraag is waarom. Omdat "uit onderzoek door Vollmers & Partners" is gebleken dat de Brilhoek "in officiële nota's" is geregistreerd als "archeologisch monument" mailde de Stichting mij namens deze adviseur. In het bestemmingsplan, waarin archeologische waarden verplicht zijn vermeld, staat echter dat in het betreffend gebied slechts "een redelijke kans bestaat op archeologische sporen" en voorts "voor dit gebied bestaat daardoor de verplichting voor verkennend archeologisch onderzoek voorafgaand aan bouwactiviteiten". Hieruit blijkt dat het vermeende archeologische monument niet bestaat en het beletsel voor het haventje bij Vollmers & Partners ligt. Dat geeft te denken.
Herman de Liefde Weekblad Wijdemeren 27 novermber 2013-12-21
We danken de auteur voor de kritische bijdrage. Aan alle voorstellen liggen diverse overwegingen ten grondslag , dezelve als zijn verwoord.

Aan de stichting ‘Vecht terug in het dorp’ ‘Vecht niet terug in Nederhorst’

Het zal u bekend voorkomen. U zoekt een huis. De benaderde makelaar zegt dat uboft, want er komt een nieuw bouwproject. U krijgt een fraai
gekleurde brochure mee. Dat ziet er mooi uit.Dat spreekt uaan. U koopt een huis. De oplevering is daar. Het valt toch tegen. De achtertuin is kleiner dan uverwacht had, de huizen zitten ook al dichter bij elkaar, het groen wordt niet zo fraai aangelegd als de al bloeiende struiken en bomen op de folder aangaven en de altijd
enige auto, die in de prospectus getekend is, blijken er veel meer te zijn en de weg is ook veel drukker dan u had verwacht. U voelt toch zich enigszins misleid.
Waarom dit verhaal? Bekijk de geschetste situatie van de door Vollmer en Partner nieuw te ontwikkelen Vecht. Sterk misleidend. U ziet een rustig kabbelend water, een grasrandje, de Randweg en op de achtergrond wat huizen. Dit geeft de werkelijke situatie niet weer. Wat wordt de werkelijke situatie: De strook groen tussen de randweg en de huizen verdwijnt; ook de fraaie rij prachtige bomen moet weg; de randweg komt vlak voor de huizen te liggen; veel lawaai (de randweg is druk met veel vrachtverkeer); de luchtvervuiling voor de bewoners neemt sterk toe.
Wij wonen nu met veel plezier aan de Overmeerseweg, hoewel wij nog al eens zeggen: “Jammer dat er zoveel (vracht) verkeer over de Randweg gaat”. Aan het eind van de middag, als de zon achter het huis weg is, zitten wij nog wel eens aan de voorkant ons krantje te lezen. Dit wordt nu onmogelijk.
De medebewoners aan de Overmeerseweg hebben nog geen commissie gevormd, maar de algemene mening is, dat wij ons met hand en tand tegen de verplaatsing van de randweg richting de huizen zullen verzetten. Eerlijk gezegd denken wij dat het plan nooit door zal gaan. Te duur, financiering door belasting geld, arkerplaatsen in het centrum enz. enz. Persoonlijk heb ik het altijd altijd als een ‘Hemelfietsproject’ gezien. Laat het dat maar blijven.
Leo Bouwma ........................Weekblad Wijdemeren 20 novembver 2013

We hebben met 2 aanwonenden de situatie van hun woning bekenen . Het blijkt dat de weg aan de zuidkant voor ca dertig meter nauwelijks opschuift. Door de huidige breedte van 14 meter terug te brengen naar 6 meter wordt voldoende ruimte voor het water gecreerd. Hierdoor zal de wegsnelheid terug gaan en de geluidshinder minder zijn dan nu. Voorts zal dit geholpen worden door een rotonde bij Overmeerseweg en randweg.

Er is een website ontwikkeld over de vele kanalen in Nederland. Onlangs is daar ook het verhaal van de Reevaart opgenomen. Boeiend om de beleving van een buitenstaander te lezen. http://www.kanaleninnederland.nl/De_Kanalen/Reevaart/Reevaart.html

Gelet het aantal aanmeldingen is de verwachting dat er geen tweede avond gehouden behoeft te worden.

Publieksavond Nieuwe Vecht 5 november
Het bestuur van "Stichting de Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg" nodigt belangstellenden uit voor een discussie en informatie avond over de Nieuwe Vecht.
Het burgerinitiatief heeft subsidie ontvangen van de Provincie Noord Holland om samen met de firma Tauw en Vollmer en partners een verkenningsnota op te stellen. Daarbij zal gekeken moeten worden of de plannen stedenbouwkundig inpasbaar zijn, technisch en financieel haalbaar. Vorig jaar is 19 november een voorspraakavond gehouden, waarbij het bestuur een aantal uitgangspunten heeft meegekregen om invulling aan de plannen te geven. Beloofd is om een tweede avond te houden als de gedachten vorm hebben gekregen. We zijn verheugd dat de gemeente Wijdemeren in februari 2013 de subsidie heeft aangevuld om dit haalbaarheidsonderzoek te ondersteunen.
In het afgelopen jaar is er veel op een rijtje gezet. Soms moest het bestuur een overpeinzingpauze in gelasten om het allemaal te verwerken. Er zijn een aantal besprekingen/ateliersessies met Tauw en Vollmer en partners geweest om tot vormgeving te komen. Daarbij is gekeken hoe de watergang moet komen te lopen en waar dat goed past in combinatie met de bestaande wegen. Er is overleg geweest met Waternet / AGV. Daarna zijn er in het dorp hoogtemetingen uitgevoerd om te weten hoe hoog de kades zouden moeten worden.
Alle partijen zijn in mei op de fiets gestapt om langs het meer dan 2 kilometer lange traject aan te geven waar water, fiets en autoweg zou kunnen komen. Hierbij zijn verrassende voorstellen naar voren gebracht. De betrokkenheid van de bestuursleden leidt daarbij tot levendige discussies.
Een delegatie van het bestuur heeft een bezoek gebracht aan de gemeente Zaandam. Na een inleiding op het gemeentehuis is een rondleiding gegeven over de ontdempte gracht. (straatnaam nog steeds "gedempte gracht") Deze gracht heeft tot een grote verlevendiging van deze winkelstraat geleid. De vele en verschillende bruggen hebben ons geïnspireerd voor het centrum van Nederhorst den Berg.
Nadien heeft het bestuur overleg gevoerd met de winkeliers van het dorp waarbij ook "Vrienden van het plein" en vertegenwoordiging van de "Jeu de boule baan" aanwezig waren. Er is gekeken of de botswagens op hun oude plaats op de kermis kunnen staan.
In augustus deze zomer is er overleg geweest met een vertegenwoordiger van Stichting Recreatie Toervaart (SRN). De SRN adviseert de overheid bij het inrichten van de vaarwegen, welke breedte en doorvaarthoogtes zijn vereist in het toervaartnet (BRTN). Deze eisen zijn in de programma punten meegenomen.
Er zijn vele facetten verbonden aan de plannen om weer water door het dorp te laten lopen. Welke boten kunnen erdoor en welke moeten omkeren. Het is een ingrijpend project dat vraagt om op vele plaatsen tot een zorgvuldige afweging te komen. Dit zullen we nader toetsen op deze publieksavond.
Het is de bedoeling om na een inleiding de belangstellenden over de verschillende tafels te verdelen. Iedere tafel zal een deel of een facet van het project kunnen beoordelen en de gedachten erover kenbaar te maken.
De avond wordt gehouden in het Spiegelhuis op dinsdag 5 november aanvang 19.30 uur. In de zaal is niet meer ruimte dan 100 personen. Bij grotere belangstelling zal er een 2e avond gehouden worden. Deze zal op de website www.nieuwevecht.nl kenbaar worden gemaakt. Voor aanmelding en vragen kunt u terecht via een email info@nieuwevecht.nl.

18 juli 2013

Met ingang van de vakanties sluiten we een jaar af. Dat is een moment om u te informeren over onze inspanningen voor een Nieuwe Vecht. Zoals u weet zijn er door de provincie Noord Holland en de gemeente Wijdemeren subsidies verstrekt. Deze maken het ons mogelijk om door de Firma Tauw en Vollmer en partners een verkenningsonderzoek te laten doen.
21 september 2012 is er een bijeenkomst geweest met technici en planologen van beide bedrijven om de diverse varianten te bestuderen.
Dit heeft dan geleid tot een voorspraakavond in het Spiegelhuys in 19 novermber 2012. Op deze avond is in goede samenspraak over de planontwikkeling gesproken met een grote groep inwoners van Nederhorst den Berg. Daarbij is tevens de winnende foto van de fotowedstrijd bekend gemaakt. Een gezellig terras aan het water.

Op 15 februari 2013 zijn we met elkaar in gesprek gekomen met het waterschap AGV en Waternet te Amsterdam. De diverse mogelijkheden zijn besproken en de gevolgen ervan voor de waterhuishouding. Dit heeft geleid tot technische informatieverstrekking die belangrijk is voor de verkenningsnota. Hierbij is ons gebleken dat de landhoogten belangrijk zijn om te weten hoe hoog het water kan komen. Voor bruggen, oevers en doorvaarthoogten zijn dit belangrijke gegevens.

Op 9 april 2013 is het bestuur met de vertegenwoordigers van Tauw en Vollmer en Partners door het dorp gefietst en hebben we overal de verschillende mogelijkheden besproken. Daarbij zijn een aantal nieuwe gezichtspunten tot stand gekomen die nader uitgewerkt zullen worden.
Het bestuur is in kontakt gekomen met enkele medewerkers van de gemeente Zaanstad. In deze gemeente is 150 jaar geleden een gracht gedempt die daarna de gedempte gracht is gaan heten. De winkelstraat die zich daarna ontwikkeld heeft begon de laatste jaren te verpauperen en de publieke belangstelling liep ernstig terug. Men ging liever in Beverwijk winkelen dan in Zaanstad. De gemeente heeft uiteindelijk de binnenstad willen opwaarderen om hier een wending in te brengen. Op een prachtige wijze is een gracht ontstaan waar op vele plaatsen bruggen zijn neergelegd om van de ene zijde van de straat naar de andere zijde te gaan.Die ontdemping is onlangs feestelijk geopend. Op 25 april hebben we met elkaar een bezoek aan Zaanstad gebracht en zijn door medewerkers van Zaanstad in het nieuwe gemeentehuis ontvangen. Na een korte inleiding hebben we een rondleiding langs de gracht gekregen. Op de website is een fotogalerij opgenomen om u een indruk te geven van de nieuwe inrichting aldaar. Het bestuur van Stichting Vecht terug vindt de ontdemping in Zaanstad inspirerend voor Nederhorst den Berg. www.nieuwevecht.nl

Het is duidelijk geworden dat de hoogten essentieel zijn voor de inrichting van ons dorp. Daarom zijn de hoogten in het centrum gemeten . Misschien heeft u deze mensen rond 27 mei aan het werk gezien, er zijn in ieder geval een groot aantal metingen uitgevoerd.
Op 8 juli heeft het bestuur zich beraden over de ontwikkelingen tot dat moment. In de komende tijd moeten er keuzen gemaakt worden. Om al een voortouw te nemen zijn de plaatselijke winkeliers uitgenodigd. Samen met de voorzitter van "Vrienden van het plein" en de oprichter van de jeu de boule baan hebben we alles besproken. Daarna zijn we naar het plein gegaan en hebben de breedte van het water en de oevers uitgemeten. Het krijt heeft nog enkele dagen op het plein gestaan.
Na de vakantie zal het bestuur zich in september beraden en daarna een publieksbijeenkomst gaan houden. Dit laatste zal in oktober gaan plaatsvinden.
Eind dit jaar zal het definitieve rapport gepresenteerd kunnen worden.

8 juni 2011

In een interview in de Brug heeft de burgemeester van Wijdemeren de heer Smit de toeristische doelstellingen kenbaar gemaakt. Hierbij werd gesproken van de "parels aan de ketting".Daarbij werden 11 projecten genoemd waaronder het herstel van de vaarverbinding zoals de Reevaart. We zijn verheugd dat de plannen water terug te brengen in Nederhorst den Berg niet alleen in de gemeentelijke sturctuurvisie opgenomen gaan worden doch ook dat de gemeente aangeeft beleid in die richting te gaan opzetten. Het is de bedoeling dat er een Recreatiefonds komt waar een beroep op gedaan kan worden om middelen te verkijgen voor de diverse doeleinden. We hopen hier in de toekomst gebruik van te kunnen gaan maken.

 

14 april 2011

De gemeenteraadscomissie heeft de voorbereiding van het bestemmingsplan Dorpskern ter hand genomen. Hiervoor zijn alle partijen die een zienswijze hadden ingediend uitgenodig om hun visie kenbaar te maken. Het bestuur heeft daarbij de gelegenheid gekregen om de belangen van de gemeenschap Nederhorst den Berg kenbaar te maken. Hierbij is benadrukt dat het niet alleen voor de recreatie en toerisme maar ook om het bestaande voorzieningen niveau in stand te houden van betekenis is dat het dorp een impuuls krijgt. We hebben de tekst elders op de website opgenomen.

28 januari 2011

Op deze dag heeft de commissaris van de Koningin de heer Remkes een ambtshalve bezoek gebracht aan de gemeente Wijdemeren. Bij de presentatie van een aantal organisaties uit de diverse dorpen was de Stichting voor de Nieuwe Vecht in overleg met de commissaris ook uitgenodigd om uiteenzetting van de plannen te geven. Het was voor ons een hele eer dat Jaap Jansen eenenander over Nederhorst den Berg mocht vertellen waarbij ook en vooral de historische zetting benadrukt is.

 

16 december 2010

Het bestuur heeft overleg gevoerd om nadere besteding van de 5000 euro van het KFHeinfonds uit Urecht te overwegen. Het bestuur streeft ernaar om een eerste historische onderbouwing en legitimatie van het project door Ubbo Hylkema te laten opstellen. Voorts wordt er aan gewerkt om te komen tot een startnotitie als basis voor een eerste ontwerp. Hiervoor zijn besprekingen gevoerd met Voolmer en partners uit Utrecht, die meer opdrachten van de gemeente heeft verkregen.Voor financiering van een haalbaarheids onderzoek zal de Stichting vooral aangewezen zijn op bijdragen van particulieren, ondernemers en bedrijven. De Overheid heeft de subsidie kraan dicht gedraaid en de gemeente Wijdemeren is zeer armlastig.

2 december 2010

Het bestuur heeft overleg gevoerd met Yttjes Feddes Rijksarchitect voor het Landschap, werkzaam bij het Ministerie VROM. We hebben onze visie mogen presenteren en onlangs mogen vernemen dat het terug brengen van water in Nederhorst den Berg wordt ondersteund. Het project is opgenomen in het ambitiebeeld van de Nieuw Hollandse Waterlinie. Ooit was de Reevaart een water waar de inundatie van het oostelijk gebied uit plaats vond. In februari maart 2011 zal er verder overleg zijn.

November 2010

Na het aantreden van de nieuwe Commissaris van de Koningin in Noord Holland de heer Remkes is in navolging van het overleg met zijn voorganger de heer Borghouts, het verzoek gedaan om onze plannen voor Nederhorst den Berg te mogen presenteren in Haarlem. Het was een genoegen om hiervoor het navolgende bericht te sturen.

Geachte heer Remkes ......Gaarne zou ik u willen informeren over onze plannen om weer water terug te brengen in het dorp van Nederhorst den Berg .In NdB willen we komen tot een gedeeltelijke ontdemping van een oude (Ree)vaart die in de jaren zestig rigoureus is gedempt. NdB heeft zich door de jaren heen ontwikkeld aan deze vertakking van de Vecht en de huidige bebouwing is geheel in lijn van deze vaart ontstaan. Zoals zoveel wateren in die tijd is ook deze oude Reevaart gedempt om ruimte te maken voor het verkeer, om de doorgaande provinciale weg door het dorp en de faciliteiten van de busverbinding te verbeteren. NdB is door deze demping het enige dorp aan de Vecht dat geen beschermd dorpsgezicht geworden is, terwijl het met de oude Willebrordkerk (ca 750 nChr) en het kasteel (1100 nChr) tot de oudste vestigingen van de Vecht behoort. Het dorp wordt nu als zielloos en troosteloos gekarakteriseerd met aan de doorgaande weg vele verpauperde gebouwen en verlaten en overwoekerde bouwterreinen, als restant van de verdwenen wasindustrie.Als bewoners vinden wij dat het initiatief genomen moet worden om de neerwaardse spiraal om te buigen en het dorp weer cachet te geven met water in het dorp terug te brengen. Niet zoals het was maar met de elementen die gemist worden , water bruggetje, toeristen en bezoekers aan het historisch centrum.Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met bevolking ondernemers gemeente provincie en Rijk. Om tot planontwikkeling te kunnen komen is een Stichting "Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg" opgericht.Over al de hieraan verbonden facetten zou ik gaarne met u van gedachten willen wisselen.

Ons daarna bericht dat

Namens de heer Remkes deel ik u mede dat hij het een prima idee vindt om het onderdeel te laten worden als hij een ambtsbezoek brengt aan de gemeente Wijdemeren.Dat ambtsbezoek zal vermoedelijk in de eerste helft van 2011 plaatsvinden. Ik houd u op de hoogte. secretariaat CdK.

3 augustus 2010

In samenwerking met Piet Jager uit Nederhorst den Berg, die vrijwilliger is bij het Landschap Noord Holland is er overleg geweest met Jan Kuiper directeur van deze natuur organisatie.Het was voor ons een genoegen om in Heiloo onze plannen te mogen presenteren. Onze visie hebben we er mogen achterlaten en na enkele dagen is er een leuke en positieve reactie ontvangen. Het doet ons dan ook deugd dat Landschap Noord Holland ons project om onderzoek te doen naar herstel van de cultuur historische waarden moreel ondersteunt.

9 Februari 2010

Het bestuur heeft op verzoek van de commissie van de Provinciale Staten ingesproken om het project Nieuwe vecht opgenomen te zien in de Structuurvisie van de provincie. Het bestuur heeft het gevoele goed ontvangen te zijn en het dorp in Haarlem goed op de kaart heeft gezet. De daar uitgesproken pleitnota vindt u hieronder.

Project Nieuwe Vecht

Pleitnota avond zitting Provinciale Staten Noord Holland 9 februari 2010

Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg is een burgerinitiatief dat door de gemeente Wijdemeren gesteund en gesubsidieerd wordt.
Nederhorst den Berg ligt ten zuiden van Weesp aan De Vecht zonder dat je dat in de gaten hebt. De u bekende Horstermeer maakt er mede deel van uit.
Nederhorst den Berg is de oudste woongemeenschap aan de Vecht die stamt vanuit de Romeinse tijd en waar de oudste kerk van Noord Holland staat. De stenen bebouwing van de Willibrord kerk op de heuvel is ouder dan die in Amsterdam.
Het dorp ligt ingeklemd in een meander van de Vecht waar rond 1600 een verbindingskanaal gegraven is om de verbinding tussen Amsterdam en Utrecht te bekorten .
Een oude trekvaart ofwel de Reevaart. Het dorp heeft zich omtrent de dubbele ophaal brug de typische Vechtbrug tot rijkdom en karakteristieke lint bebouwing ontwikkeld.
Toen deze waterweg minder noodzakelijk was is in de waan van de jaren zestig tot demping overgegaan. Het dorp tel de 4500 inwoners en er was geen geld om op een creatieve wijze de vaarweg te versmallen en er voor te zorgen dat de doorgaande provinciale weg zou worden verbreed. Ook de provincie Noord Holland had er toen geen geld voor over. Nu zou zo niet meer gebeuren. Het ging zo snel dat men zelfs vergeten was een voorziening te treffen voor de rioleringen die op de Reevaart loosden. In 2 dagen tijd heeft men met zand uit de Spiegelpolder de Reevaart dichtgespoten.
Een ramp zeggen stedenbouwkundigen. De ruimtelijke structuur is vernietigd de samenhang is weg en langs deze oude waterweg verpaupert de bebouwing op een verontrustende wijze. Het dorp maakt een zielloze indruk.
Wij als burgers in deze oude gemeenschap spannen ons in om het tij te keren.
Door de provincie zijn de afgelopen tijd een aantal nota's uitgebracht die van wezenlijke betekenis kunnen zijn voor onze initiatieven. We concluderen dat onze plannen de lokale belangen overstijgen. Alle beleidsvoornemens uit uw nota's , zoals Waterplan, Nota Cultuur en Landschap, zijn hier te realiseren.
In het waterplan worden er vele waterdoelen opgesomd.
Waterberging, wij kunnen een waterberging in de boezem realiseren van 4 hectare
Het draagt bij aan het realiseren van nieuwe waterverbindingen in het gebied.
Het stimuleren van recreatie en toerisme, inrichten van recreatieknooppunten, recreatie om de grote stad, Nederhorst den berg ligt enkele kilometers van Amsterdam
Herstel van de cultuurhistorische waarden en het dorp weer op de kaart zetten.
Economische vitalisering van het dorp met Water als economisch drager
Versterken van de nationale parken Groene Hart en Nieuw Hollandse Waterlinie, waar Nederhorst den Berg toebehoort.

De structuurvisie streeft naar een integrale gebiedsontwikkeling waarbij invulling gegeven moet worden aan de diverse waterdoelen .
De website zegt dat de ruimtelijke consequenties van het waterplan integraal afgewogen moeten worden in de structuurvisie.
In de Structuur visie worden er vele onderdelen apart benoemd. Wat wij daarbij missen is de integrale aanpak die in het Waterplan wordt aangeprezen.
In Nederhorst den Berg hebben we het voorbeeld van een integrale aanpak met diverse waterdoelen waar in 1 project ruimtelijke invulling gegeven kan worden.

In Nederhorst den Berg kennen we de problematiek van de Horstermeer waar de Provincie trekker is vanwege de complexiteit en waar water gecreëerd moet worden als waterberging, ons project wil ook water creëren en kan rekenen op een groot draagvlak onder de bevolking, mogelijk dat de samenhang van deze plannen in dit gebied kan leiden tot verdere synergie.
Wij willen u vragen het project "Nieuwe Vecht"water terug brengen in Nederhorst den Berg met alle facetten integraal op te nemen in de Structuurvisie 2040, zodat de plannen voor uitvoering verder gefaciliteerd en uitgewerkt kunnen gaan worden. Op deze wijze hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de vele doelen en voornemens van de Provincie Noord Holland als beleidsmaker in het landelijk gebied.

december 2009

Ontwerp traject

Het bestuur heeft de afgelopen jaren kontakt onderhouden met landschapsarchitect Riek Bakker en Ubbo Hylkema van Hylkema consultants bv uit Utrecht. Beiden genieten landelijke bekendheid en hebben veel opdrachten van de overheid. Het bestuur heeft besloten met hen verder in zee te gaan om te komen tot rapportage van de gewenste mogelijke ontwikkelingen in Nederhorst den Berg.

Gemeente Wijdemeren Ontwikkel subsidie

De gemeente Wijdemeren heeft 26 november besloten een ontwikkel subsidie toe te kennen aan de "Stichting Vecht terug" voor een bedrag van 750 euro.Het bijzondere aan deze subsidie is dat het door de gemeenteraad moest worden goedgekeurd. In de voorbereidende commissie vergadering en in de gemeenteraad is het als hamerstuk aangenomen en leidde het niet tot enige discussie.

 

Onderstaande subsidies

De aanvragen voor onderstaande subsidies die de vorm van een prijsvraag hadden, konden niet hoog genoeg scoren om een subsidie te kunnen verkrijgen. De concurrentie was dit maal te groot. De volgende keer hopen we weer mee te kunnen doen.

 

September 2009

Rabobank coöperatiefonds

Het coöperatiefonds van de Rabobank stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor uitvoering van goede doelen in hun werkgebied. Dit jaar heeft het bestuur een subsidie aangevraagd voor het kunnen realiseren van een dvd met een weergave van de mogelijkheden die gerealiseerd zouden kunnen worden. Nadat de plannen van de stedenbouwkundige gereed zijn gekomen zal er een discussie moeten plaats vinden met de bevolking, de gemeente en de politiek. De beste manier om de plannen over te dragen is het visualiseren ervan met bewegende beelden. Deze visualisering kan tegenwoordig voortreffelijk met behulp van moderne computer technieken. Om dit mogelijk te maken hebben we bij de Rabobank subsidie aangevraagd, waarbij 50% van de kosten vergoed zullen worden.

Subsidies

Om te komen tot een wijziging van de bestaande inrichting van Nederhorst den Berg zullen er plannen ontwikkeld en onderbouwing daarvoor verzorgd moeten worden. Onder Rapportages is aangegeven door wie dit uitgevoerd zal worden. Hiervoor zal het bestuur over gelden dienen te beschikken. Het probleem bij vele subsidie verstrekkers is dat zij alleen geld ter beschikking stellen voor de uitvoering van plannen en niet voor de planvorming. Gelukkig hebben we nu enkele fondsen gevonden die wel geld voor de planvorming ter beschikking stellen.

Het bestuur heeft subsidie aangevraagd bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) voor de subsidie verstrekking in het kader van MOOI NEDERLAND!. Hiervoor is gekozen voor het traject en uitgangspunt herstel van de identiteit van het gebied. Eerst wordt de identiteit vastgesteld door alle betrokkenen, zodat hier overeenstemming over bestaat. Vervolgens kan de vastgestelde identiteit worden versterkt. Dat kan door aan te haken op het verleden, door het heden te accentueren of door iets nieuws toe te voegen. Voor de subsidieaanvraag was het noodzakelijk dat het gemeente bestuur zich achter onze planvorming stelde. Begin juni hebben Jaap en Ton overleg gevoerd met Burgemeester Don Bijl en wethouder mevrouw Betske van Henten. Het College van Burgemeester en Wethouders hebben nadien een schriftelijke verklaring afgegeven om het mogelijk te maken deze subsidie te ontvangen. Wij zijn verheugd dat het gemeente bestuur zich op deze wijze achter dit burgerinitiatief zet.

Door de provincie Noord Holland is een Tender water 2009 uitgeschreven, een soort prijsvraag waarbij een subsidie volgens de uitvoeringsregeling water verkregen kan worden. Hiervoor komen ook haalbaarheidsonderzoeken voor in aanmerking. Planvorming voor in richting of herinrichting gerelateerd aan water. De plannen moeten in overeenstemming zijn met het provinciaal waterplan en thema's kennen als veiligheid, wateroverlast en watertekort, waterkwaliteit. Voorts als het overeenstemt met de doelen van provinciaal beleid op het terrein van landschap, natuur, cultuurhistorie recreatie milieu , economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Dit laatste lijkt ons op het lijf geschreven.

Het project in Nederhorst den Berg om water terug te brengen, heeft als doel de cultuurhistorische aspecten te herstellen. In het dorp wordt de positie van de plaatselijke middenstand versterkt , de recreatie op de Vecht verbeterd en het waterbergend vermogen van de Vecht als boezem van AGV vergroot. Deze uitgangspunten komen overeen met de doelstellingen van beide subsidie fondsen die het karakter van een prijsvraag hebben. Er is bij Rijk en provincie een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar, die op deze wijzen worden verdeeld. 15 oktober zal Minister Cramer in Maarssen de uitslag bekend maken van Mooi Nederland!

Rapportages

In maart 2009 heeft het bestuur overleg gevoerd met Ubbo Hylkema en Riek Bakker. Afgesproken is dat Ubbo de historische onderbouwing van het project gaat dragen en de betekenis van het terugbrengen van water uit cultuur historische overwegingen gaat verzorgen.

Riek Bakker zal in de komende tijd de landschappelijke en stedenbouwkundige invulling gaan aanbrengen om tot herstel van de inrichting van Nederhorst den Berg te komen en dat weer water door het dorp kan gaan stromen.

Ubbo Hylkema is bekend als oud directeur van Rijksdienst Monumentenzorg en houdt kantoor in Utrecht. Hij heeft in december 2008 een lezing verzorgd voor de Historische Kring, waarbij de betekenis van het dorp is aangegeven bij de ontwikkeling van de Vecht en de Vechtstreek vanaf de Romeinse tijd. Met de vele Rijksmonumenten hier benadrukte hij dat de bewoners trots moeten zijn op zo´n rijke historie.

Riek Bakker heeft landelijke vermaardheid als Hoogleraar in Eindhoven, is bekend landschapsarchitect en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Leidse Rijn en de kop van Zuid in Rotterdam. Treedt op als voorzitter van ministeriele advies commissies. Na bemiddeling van Jan Franssen Commissaris van de Koningin in Zuid Holland, geboren en getogen in Nederhorst den Berg en oud raadslid, is zij bereid medewerking te verlenen aan dit project om het dorp weer op de kaart te zetten.