5 november 2013 Weekblad Wijdemeren: Herman Stuijver 'Vecht terug' een kwestie van tijd

NEDERHORST DEN BERG- Dat de Vecht terug komt in Nederhorst den Berg lijkt een kwestie van tijd (en geld). Op de informatieavond van dinsdag jl. bleek een overgrote meerderheid van de ongeveer 50 aanwezigen voorstander van het plan om het centrum te verlevendigen met een vaart langs Overmeerseweg en Dammerweg /door het dorp, (van Overmeer naar Hinderdam is wel erg ruim gezien)
Nu duidelijk is dat er geen sprake is van de brede Reevaart van vroeger die het dorp in tweëen splitste, maar een kanaal van hoogstens 7 meter breed in het centrum, zien velen grote mogelijkheden om recreanten aan te trekken. Na de voorspraakavond van vorig jaar heeft het bestuur van de stichting 'Vecht terug in het dorp' samen met de firma Tauw en Vollmer en partners een verkenningsnota opgesteld of het plan stedebouwkundig inpasbaar en technisch en financieel haalbaar is. Welnu, het kan dus en daarover werd aan zes tafels in het Spieghelhuys van gedachten gewisseld.
Dat betekent overigens niet dat tegenstanders geen kansen meer zouden krijgen, het blijft een doorlopend proces van informeren en beslissen. Wethouder Van Waveren stelde dat hij 'jaloers' was op Nederhorst den Berg, omdat men hier als Burgerinitiatief al veel verder was dan de gemeente. Die ook wat wil met vaarverbindingen ('s-Gravelandse Vaart, Wijde Blik-Vuntus), maar tot nu toe weinig concreets tot stand heeft gebracht. Met deze verkenningsnota is de eerste fase min of meer afgerond en zal het plan onder de aandacht worden gebracht van waterschap, provincie en gemeente. Dus of er daadwerkelijk een nieuwe Vecht door Nederhorst zal stromen, hangt af van vele factoren, een termijn noemen is dan ook onmogelijk. Er zijn wel financiële perspectieven; provincie, rijk en Brussel beschikken over talloze potjes voor dergelijke projecten. Voorlopig zullen de vrijwilligers van de stichting zich inzetten om de Bergers te overtuigen van de voordelen, want draagvlak onder de bevolking is essentieel, zei voorzitter Ton Vendrig.

Positief meedenken
Aan de tafels werd hard meegedacht over het voorlopige plan. Vanaf Weesp steekt het verkeer ter hoogte aan de noord kant een ophaal brug over, zodat de rijweg rechts van het kanaal van 11 meter breedte komt te liggen. Bij de kruising met de Philips van Wassenaarlaan steekt men weer het water over en komt het overige verkeer links van het vaarverkeer op de Dammerweg uit. De Nieuwe dammerweg wordt in feite verlengd. Door het centrum is er een versmalling tot 7 meter maximaal.
Aan de zuidezijde wordt de Nieuw Overmeerseweg enkele meters naar de Overmeerseweg opgeschoven en komt het water aan de voet van de nog aanwezige dijk te lopen. Ook hier heeft de vaart een breedte van 11 meter. De bewoners van de 45 huizen aan de Overmeerseweg maken zich lichte zorgen, het verkeer komt dichter op de huizen. De afstand was 28 meter en wordt nu 21 meter. Misschien kan de weg de hele route rechts van het kanaal blijven, vroeg men zich af. Anderen maakten zich zorgen over de ophaalbrug aan het begin vanaf Weesp, zorgt dat niet voor opstoppingen? Ook het aantal parkeerplaatsen rond het Plein werd genoemd, want dat wordt natuurlijk krapper. Iemand stelde voor om AH te verschuiven in de richting van de voormalige Tapijthoeve zodat de ophaalbrug in het centrum prominenter kan worden neergezet(1). Voor de muziektent blijft ruimte, misschien zelfs beweegbaar op de brug of in het water (drijvend podium). Ideeën genoeg, zelfs over kleuren en de vormgeving van de bruggen. Het idee dat wijlen Hans Zoet ooit opperde om van de Brilhoek een kasteelhaventje te maken, kan niet. Dat stuk weiland heeft een hoge archeologische waarde en mag derhalve nooit of te nimmer worden aangetast. Wethouder Jaap van Waveren had goed meegeluisterd en kwam nog met wat gratis tips. Hij wees op een Utrechts-Hollands Plassenberaad dat streeft naar een sloepennetwerk met een doorvaarhoogte van 1.30 m., wellicht zou dat aansluiten. Voorts noemde hij de Nieuwe Vecht een unieke kans, omdat Nederhorst dan het enige dorp tussen Muiden en Utrecht wordt, waar je daadwerkelijk kunt aanleggen. Terrasjes aan het water, zitten en spelen op de groene oevers en vissen in het heldere water, het lijkt een visioen dat gerealiseerd kan worden.

25 november 2012 Inspiratie voor Nieuwe Vecht..................................................................................
Meer dan 70 belangstellenden waren in het Spieghelhuys in Nederhorst den Berg aanwezig om van gedachten te wisselen over de Nieuwe Vecht. Onder begeleiding van de medewerkers van de firma's Tauw, Vollmer en partners en de heer Brouwer van de provincie werd in groepjes gediscussieerd. De gedachte is om water in het dorp te brengen en Nederhorst den Berg weer een Vechtdorp te laten zijn.
Deze avond is vooraf gegaan door een foto wedstrijd met als uitgangspunt een inspirerende en representatieve foto in te dienen voor dit project. Diverse inzenders ook van buiten het dorp hebben hun bijdrage geleverd. Daarin waren alle facetten van de nieuwe waterweg terug te vinden. Brug(getje), kanaal, natuur met vogels riet en water, koeien in de sloot, terras aan de waterkant, varende en afgemeerde bootjes. De jury gevormd door Gretha Jager en wethouder Jaap van Waveren heeft de winnende foto van "het terras aan water" vast gesteld. Op deze avond heeft de wethouder de prijs een dinerbon voor 2 personen in het Spieghelhuys aan Wilma Snel uitgereikt. De winnende foto symboliseert de wens om in het centrum van het dorp alles te hebben waar een mens zich prettig bij voelt, pakt op zijn gemak een stoeltje, neemt een drankje, kijkt om zich heen naar de bootjes en gaat een leuk gesprek aan. De foto's waren in de zaal te bezichtigen, met dank voor het gratis ter beschikking stellen door Evers fotografie uit Schoorl.
De voorspraak avond bood de bewoners de gelegenheid hun verhalen over het dorp en de betekenis van water kwijt te kunnen. Na een uur discussiëren hebben alle groepen hun visie kenbaar gemaakt waaruit bleek dat het merendeel van de aanwezigen verder wilden met dit project. Kritische kanttekeningen moeten uitgewerkt worden. Alle op en aanmerkingen worden mee genomen in de op te stellen verkenningsnota. Het bestuur heeft financiële middelen ontvangen van de provincie Noord Holland Culturele planologie, Coöperatiefonds Rabobank en kf Heinfonds en zal bij de gemeente Wijdemeren hiervoor ook een bijdrage vragen.
Het burger initiatief van "Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg" heeft met deze avond zijn eerste gestalte gekregen. Met de ideeën uit de samenleving wordt verder gegaan. Er was een dringende oproep om deze avond op termijn te herhalen, waar het bestuur zeker gehoor aan wil geven.

Oktober 2012 Publieksavond verkennend onderzoek Nieuwe Vecht
Het Stichtingsbestuur is in de gelegenheid gesteld een verkennend onderzoek te doen naar de mogelijkheden om water in het dorp terug te brengen. Hiervoor wordt maandag 19 november een publieksavond gehouden in het Spieghelhuys aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg. De zaal is open om 19.30 uur.
Op deze avond wordt medewerking verleend door de gemeente Wijdemeren, de provincie Noord Holland (culturele planologie), de firma's Tauw en Vollmer en partners. Het opstellen van de verkenningsnota is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie, kfHeinfonds en coöperatie fonds van de Rabobank. Voor de afronding van deze nota zal een bijdrage aan de gemeente Wijdemeren gevraagd worden.
De bedoeling van de avond is om de "voors" en "tegens" te inventariseren van het plan om weer water in het dorp te brengen. In groepen kan met de medewerkers gediscussieerd worden over de zwakke en sterke punten, dit om de kansen en bedreigingen van het plan vast te stellen.
Op deze avond zal ook de winnaar van de fotowedstrijd bekend gemaakt worden. Er is een groot aantal foto's ingebracht die beoordeeld zullen worden door een jury. Uitgangspunt zijn foto's die inspirerend en representatief zijn voor het project om weer water terug te brengen. Gezocht wordt naar de mogelijkheden water een functie te geven om de sfeer en leefbaarheid van het dorp te vergroten. De winnaar krijgt een dinerbon voor 2 personen aangeboden door het Spieghelhuys.
Wij verzoeken u zoveel mogelijk om uw aanwezigheid kenbaar te maken via een email aan : info@nieuwevecht.nl. Bij te grote belangstelling zal eventueel na 1 week een tweede avond georganiseerd worden.

Juli 2012

Het bestuur van Stichting "de Nieuwe Vecht" wil samen met de bewoners onderzoeken en verkennen hoe water in de dorpskern een rol kan gaan vervullen.
Velen van u gaan nu met vakantie en zullen prachtige dorpen en steden aan het water zien. We willen u vragen leuke kiekjes te maken van prachtige omgevingen waar water een rol van betekenis vervult in de schoonheid van stad of dorpje. Alles verbonden met water. Daarbij denken we aan terrasjes, vissers, bootjes, planten, vogels, brug(getjes) en overkluizingen. We ontvangen uw inspirerende foto's (nieuw en oud) graag per email of USB stick.
In september of oktober gaat het bestuur publieksavond(en) houden en daar de meest karakteristieke foto's presenteren . We willen deze foto's gebruiken om te bespreken en te gebruiken bij de discussie hoe het dorp ingericht kan worden met water. We zoeken naar de mogelijkheden om water een functie te geven om de gezelligheid en leefbaarheid te vergroten.. Een publieksjury zal dat dan uit maken welke de meest representatieve foto is. De winnaar krijgt een dinerbon voor 2 personen aangeboden door het Spiegelhuis. De foto's worden op A4 afgedrukt waar een expositie van wordt ingericht. Na afloop krijgen de eigenaren van de foto deze ter beschikking.

De publieksavonden worden belegd met medewerking van de Gemeente Wijdemeren, de Provincie Noord Holland, de firma's Tauw en Vollmer en Partners. Op deze avonden hopen we schetsontwerpen van de Nieuwe Vecht te tonen om erover te discussiëren.
De provincie heeft haar beleid vastgelegd in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie en stimuleert het herstel en reconstructie van oude trekvaarten. Daarom is ons project in Nederhorst den Berg tot een pilot project verklaard en levert de provincie een bijdrage aan dit verkenningsonderzoek.
Op deze avond(en) willen we de wensen en verwachtingen onderzoeken en inventariseren die bij u leven over dit onderwerp. U kunt zich nu al opgeven voor dit onderzoek met vermelding welk deel uw belangstelling geniet. We maken onderscheid in het noord, midden en zuidelijk deel.. Noord is Reeweg en Dammerweg, midden is Voorstraat en deel van Dammerweg en Overmeerseweg, Zuiden is Overmeerseweg en Slotlaan.

Persbericht gemeente Wijdemeren (26-03-2012)

Startnotitie ‘De Nieuwe Vecht’ .............................................................................................................

Op maandag 19 maart overhandigde de heer Ton Vendrig, namens de Stichting ‘Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg’, de startnotitie ‘De Nieuwe Vecht’ aan wethouder Jaap van Waveren van de gemeente Wijdemeren.

De heer Vendrig overhandigt de startnotitie aan wethouder van WaverenDe ‘Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg’ is ontstaan op initiatief van een aantal bewoners van Nederhorst den Berg. Doelstelling is te komen tot herstel van de cultuur historische waarden van Nederhorst den Berg. In de startnotitie beschrijft de stichting de noodzaak en het plan om in Nederhorst den Berg ‘De Nieuwe Vecht’ aan te leggen op de plek waar zich tot de jaren zestig de Reevaart bevond.

Impuls voor lokale economie
Wethouder Van Waveren: “Het college ondersteunt het initiatief van de stichting. Door het aanleggen van ‘De Nieuwe Vecht’ zou de historische ontsluiting van Nederhorst den Berg teruggebracht kunnen worden. Daarnaast biedt het de unieke mogelijkheid om als enig dorp aan de Vecht aanlegmogelijkheden te creëren op de vaarroute Muiden - Utrecht. De recreatieve aantrekkelijkheid van het dorp wordt daardoor vergroot en de lokale economie krijgt een impuls.”

Haalbaarheid en draagvlak
De gemeente Wijdemeren heeft het plan om water terug te brengen in de kern van Nederhorst den Berg al opgenomen in de Structuurvisie en Het Visiedocument Recreatie & Toerisme. De stichting zal de komende tijd verkennend onderzoek uitvoeren naar de financiële en technische haalbaarheid en naar het draagvlak onder bewoners en ondernemers .http://www.wijdemeren.nl/Smartsite.shtml?id=71794

Brug 30 november 2011

Stichting Nieuwe Vecht dankt Rabobankfonds
De ledenvergadering van de Rabobank heeft uit het coöperatiefonds een bedrag van €1500,-. toebedeeld aan Stichting "Vecht terug uit Nederhorst den Berg". Vele verenigingen en stichtingen hadden een aanvraag ingediend en er moest door de tientallen aanwezigen een keuze gemaakt worden. Na een aantal malen een aanvraag ingediend te hebben, was het bestuur nu gelukkiger. De vergadering beloonde de inspanningen om weer water terug te brengen in de dorpskern. Het Stichtingsbestuur is daar de Rabobank zeer erkentelijk voor. Om in aanmerking te komen voor het coöperatiefonds moeten er meerdere financiële ondersteuners van het project bekend zijn. Van het KFHeinfonds heeft het bestuur reeds €5000,- ontvangen en van de gemeente Wijdemeren €750,-. Het KFHeinfonds subsidieert alleen projecten die relatie hebben met de provincie Utrecht maar zoals u weet is de Reevaart destijds tot stand gekomen in opdracht van de bestuurders van Utrecht. Het bestuur van de Nieuwe Vecht is bezig een startnotitie op te stellen. Dit document moet als uitgangspunt dienen om een onderzoek te doen naar de realiseerbaarheid van het project. Tevens zoekt het bestuur naar middelen om een onderzoek te doen naar de historische betekenis van de oude Reevaart voor het dorp. De ruimtelijke vormgeving is immers niet los te denken van de oorspronkelijke verbindingsvaart.
De Rijksarchitect voor het landschap heeft als adviseur van de Minister het herstel van de verbindingsvaart door Nederhorst den Berg op de wensenlijst van de Nieuw Hollandse Waterlinie geplaatst. De Nieuw Hollandse Waterlinie staat op Rijksmonumentenlijst en is in 1995 toegevoegd aan de voorlopige Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties de UNESCO .
Voor nadere informatie www.nieuwevecht.nl
Email: info@nieuwevecht.nl

Brug juni 2010

Nieuwe Vecht in structuurvisie Gemeente Wijdemeren

Op de inspreekavond voor de structuurvisie presenteerden de medewerkers van de gemeente Wijdemeren het idee om tot een gedeeltelijke ontdemping van de Reevaart te komen. Voor de detailhandel en economie van Nederhorst den Berg vindt men dit van groot belang. Ook voor het herstel van de vaarverbindingen in de gemeente en het verbeteren van de recreatie is het terugbrengen van water in het dorp onmisbaar. De gemeente Wijdemeren bestaat voornamelijk uit water. Maar zowel in Nederhorst den Berg als in Loosdrecht is de beleving van water uit het straatbeeld verdwenen.

Veel smaller dan vroeger
De visie om water van de rivier de Vecht (terug) te brengen in het dorp Nederhorst den Berg richt zich op het oude tracé van de Reevaart. Niet dat deze vaart in zijn oorspronkelijke breedte van 30 meter terug komt. Het zal eerder een vaart van beperkte breedte zijn, die meanderend tussen de bestaande voorzieningen stroomt.
Voor het goede begrip wordt nu dan ook de naam "Nieuwe Vecht" gehanteerd. Uitgangspunt zal zijn blauw voor groen, de bestaande grasvelden worden vervangen door water waarbij een vaarweg ontstaat afhankelijk van de locatie van 6 tot 10 meter, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de nog aanwezige dijk van de Horn en Kuyerpolder en nieuw aan te brengen kades.

Plein moet blijven
Om tot herinrichting te komen wordt als uitgangspunt gekozen om de huidige pleinfunctie te handhaven met behoud van het aantal parkeerplaatsen. Het doorgaande verkeer mag geen belemmeringen ondervinden waarbij de bevoorrading van de lokale ondernemers niet in gevaar komt.

Haventje bij dorp
De visie van het bestuur van 'De Vecht terug' is om vanaf zuidelijke richting voor schepen met staande mast een invaart mogelijk te maken met plaatsing van een dubbele ophaalbrug de typische Vechtbrug. In het uit te graven weideland kan een passantenhaven gerealiseerd worden met de daarbij behorende sanitaire voorzieningen op de wal. Dit kan een economische impuls aan het dorp geven: zo veel winkels telt het dorp niet meer, in vergelijking met vroeger. Bovendien doet Nederhorst zo meer aan 'waterberging', een van de taken die de Provincie in 2009 heeft vastgesteld. De Nieuwe Vecht levert maar liefst 4 hectare aan waterberging op.
Vlakbij het dorpscentrum zal mogelijkheid gerealiseerd worden voor het afmeren sloepen en kano's. Hier is de gelegenheid voor het aanleggen van een terras aan water ontstaan. Extra gezelligheid. Er ontstaat een 'nieuw vaarrondje' eiland. Het hele oude geschiedenisverhaal van Nederhorst kan alleen met water in het dorp opnieuw verteld worden. Het "lintdorp" Nederhorst kan zo weer worden als onderdeel van de Nieuw Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
Vanaf de noordkant zal invaart mogelijkheid bieden aan boten met een doorvaart hoogte van circa 2.40 meter waarbij een aantal vaste bruggen noodzakelijk zullen zijn. Bij het dorp zal een passantenhaven en keermogelijkheden geboden gaan worden. Voor de sanitaire voorzieningen zou gebruik gemaakt kunnen worden van de faciliteiten van Watersportvereniging "De Spiegel". De kleinere boten als kano's en sloepen zullen door het dorp kunnen doorvaren in zuidelijke richting en kunnen aansluiten op de zuidelijke invaart route om aansluiting te vinden op de Vecht.

Het bestuur van "Vecht terug" heeft voor de toekomstvisie van de Provincie geschreven : "De beleidslijn van de Provincie Noord Holland om de oude trekvaarten te reconstrueren en te behouden teneinde te komen tot een beleefbare en bruikbare historische infrastructuur van vaarwegen langs de hoogtepunten uit de gouden eeuw komt hier tot zijn recht. Zeker als dit is ter bevordering van ruimtelijke kwaliteit, waterberging, recreatievaart en toerisme."
Of de Nieuwe Vecht in de toekomstvisie van de Provincie Noord-Holland komt te staan is afhankelijk van de Provinciale bestuurders.
In Wijdemeren gaat de gemeente deze plannen waarschijnlijk overnemen. Het bestuur hoopt dat de plannen in de structuur visie en bestemmingsplannen opgenomen zal worden. Duidelijk is dat de gemeente de kosten niet zal kunnen betalen en dat men op de bestaande subsidiefondsen van Rijk, Europese Unie (ILG), Provincie en Waterschap aangewezen is.

Bij de bespreking voor de structuurvisie in de gemeente Wijdemeren waren de medewerkers benieuwd naar de reacties in de zaal voor hun plannen. De meerdere gespreksgroepen spraken zich uit om weer water in het straatbeeld terug te brengen door een vaar- of waterweg door het dorp aan te leggen. Wethouder Abrahamse dankte in zijn slotwoord eenieder en constateerde dat er geen weerstanden waren tegen een gedeeltelijke ontdemping. We zullen worden geïnformeerd over het uiteindelijke resultaat van de gemeente en kijken er met belangstelling naar uit.
De Stichting "Nieuwe Vecht" heeft een website : www.nieuwevecht.nl

 

Persbericht Brug 17 februari 2010

Plannen Nieuwe Vecht aan Provinciale Staten gepresenteerd

Het bestuur van Stichting Vecht terug is door leden van de Provinciale Staten uitgenodigd om een toelichting te geven over de plannen om water terug te brengen in het dorp. De Provincie stelt op dit moment de Structuurvisie op, een toekomstvisie hoe Noord Holland er tot 2040 uit zou kunnen gaan zien. Het stichtingsbestuur heeft kenbaar gemaakt welke plannen er in Nederhorst den Berg liggen om het dorp weer op de kaart te zetten. De afgelopen tijd heeft het provincie bestuur een aantal nota's geproduceerd met een groot aantal wensen voor het landelijk gebied. Deze wensen passen precies bij de plannen voor de "Nieuwe Vecht". In de Structuurvisie wordt de ruimte ingevuld om deze doelen, ook wel waterdoelen genoemd, te bereiken.
Er moet gekomen worden tot een gemeenschappelijke aanpak van deze wensen. Men wil nieuwe vaarverbindingen tot stand brengen, waarbij een aantal oude trekvaarten in de omgeving genoemd worden. We hebben de bestuurders herinnerd aan de oude trekvaart in Nederhorst den Berg die opgeofferd is om de doorgaande provinciale weg te verbeteren. Helaas was er geen geld om een creatieve oplossing te vinden om het dorp met water anders in te richten. Vele Vechtdorpen worden om hun pittoreske karakter en hun beschermd dorpsgezicht geprezen, zonder dat Nederhorst den Berg met zijn prachtige kerk, oud kasteel en historische bebouwing genoemd wordt. We hebben de bestuurders eraan herinnerd dat hier de eerste bewoning aan de Vecht is geweest teruggaand tot de Romeinse tijd en eerder dan in Amsterdam sprake was van het bouwen met steen. Herstel van cultuurhistorische waarden is een van de waterdoelen, die hier met water terug brengen prachtig gerealiseerd kunnen worden.
Het creëren van waterberging is een van de belangrijkste doelstellingen van de laatste tijd als men spreekt over klimaatverandering. Met de Nieuwe Vecht wordt een gebied van 4 hectare waterberging gecreëerd in de boezem en wordt een oplossing gevonden voor het water probleem van meerdere omringende polders.
Versterken van de nationale parken als de Nieuwe Hollandse waterlinie en Het Groene Hart moet volgens de nota's en dat kan hier uitstekend. Water is de drager van vele economische activiteiten en draagt er in Nederhorst den Berg toe bij dat de plaatselijke economie zich kan handhaven. Is het niet door de winkelende bootjes mensen dan wel door de bezoekers van een terrasje aan het water.
Aan recreanten en toeristen moet vanaf het water de gelegenheid geboden worden om te voet of met de fiets de omgeving te verkennen. Recreatieknooppunten kunnen hier voortreffelijk ingericht worden om de mogelijkheid te bieden naar de achterliggende Ankeveense plassen te gaan, de 's Gravelandse landgoederen te bezoeken of een bezoekje aan 't Gooi te maken.
Het opnemen in de structuurvisie betekent niet dat het uitgevoerd moet gaan worden maar dat het de gelegenheid biedt om geld te vinden voor het doen van nader onderzoek en het ontwikkelen van de plannen in samenspraak met de inwoners en de politiek. Het bestuur wil dat water iets toevoegt zonder dat het afbreuk doet aan de bestaande voorzieningen. Dorpsplein en parkeervoorzieningen zullen in stand moeten blijven,doorgaande weg en bevoorrading van bedrijven zal niet gehinderd mogen worden.
Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg
www.nieuwevecht.nl

Persbericht Brug 30 september 2009

Minister draagt bij aan Nieuwe Vecht in Nederhorst


Het is aan minister Jacqueline Cramer van VROM of water kan terugkeren in Nederhorst den Berg. Op 8 oktober maakt zij bekend welke verzoeken van dorpen of landschappen op haar steun kunnen rekenen. Nederhorst den Berg dingt mee als aanvrager in dit programma Mooi Nederland, dat bedoelt is om de identiteit van een plek terug te brengen. Initiatiefnemer Stichting Vecht Terug in Nederhorst den Berg kreeg ondersteuning van de gemeente Wijdemeren bij deze aanvraag. Als de minster positief besluit, zal een onderzoek starten hoe de Vecht de ziel in de dorpskern kan terugbrengen, op een manier dat iedereen er zoveel mogelijk plezier van heeft.
Bij de aanvraag was het van belang dat de Stichting Vecht Terug in Nederhorst den Berg zich gesteund zou weten door het gemeentebestuur. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in aansluiting op de besprekingen in de raadscommissie schriftelijk aangegeven kennis genomen te hebben van de plannen om weer water in het dorp Nederhorst den Berg te brengen. Het College van B en W steunde daarop de aanvraag om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de plannen te realiseren. Het gemeentebestuur is erg benieuwd naar de uitwerking van deze plannen. Er zijn in totaal 219 plannen ingediend. Er is voor dit jaar in totaal 6,5 miljoen euro beschikbaar, een bedrag dat 13 keer overvraagd is.
Het Innovatie programma Mooi Nederland van VROM heet voluit: Hoe mooi is Nederland morgen? De aanvraag is gedaan met een beroep op de identiteit van een plek zoals een dorp, stad of landschap. Doel is de herkenbaarheid en eigenheid van een gebied zo te maken dat het waardevol in gebruik en beleving is . Daarbij is het de kunst om oude identiteiten te herstellen of nieuwe te creëren. In de Innovatieregeling staat het als volgt omschreven: "Eerste vereiste is dat die identiteit wordt vastgesteld door alle betrokkenen, zodat hier overeenstemming over bestaat. Vervolgens kan de vastgestelde identiteit worden versterkt. Dat kan door aan te haken op het verleden, door het heden te accentueren of door iets nieuws toe te voegen (de toekomst), zoals een sterk icoon."
Minister Cramer zal 15 oktober op een feestelijke bijeenkomst bekend maken welke projecten volgens haar Adviescommissie kunnen rekenen op een financiële bijdrage van het Rijk. Het bestuur van de Stichting hoopt dat Nederhorst den Berg bij deze selectie zal behoren. Dan kan begonnen worden met zorgvuldig onderzoek en planvorming om water in het dorp terug te brengen, zodanig dat de bewoners er zoveel mogelijk plezier aan beleven.
Mocht het in oktober 'nee' worden, dan volgt volgend jaar nog een tweede kans, want het totaal beschikbare bedrag is 13 miljoen euro.
Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg. Voor nader informatie verwijzen we u naar de website, www.nieuwevecht.nl Voor reacties emailadres: info@nieuwevecht.nl.

Persbericht in de Brug 26 november 2008

Gemeente daagt Bergers uit toekomstig Vechtdorp te schetsen

Hoe zou Nederhorst den Berg er weer uitzien als Vechtdorp? Welke ideeën leven daarover bij de bewoners? Vertel ons dat! Aldus luidde de boodschap van het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Wijdemeren aan de Stichting "Vecht Terug". De aanleiding: het verzoek van de Stichting om een studie naar de toekomst van Nederhorst den Berg te ondersteunen. De gemeente vindt het belangrijk om te weten aan welke alternatieven Bergers de voorkeur geven. Er zijn verschillende opties mogelijk.

. Heel de Vecht terug, hoe en waar?
. Hoe breed of smal zou deze Vecht moeten zijn?
. Is het voldoende om slechts stukken van de Vecht terug te halen?
. Met of zonder haventje met aanlegplaatsen in het dorp?
. Waar zou dat haventje dan uitgegraven kunnen worden?

Het overleg tussen de gemeenteraad en de Stichting "De Vecht Terug in het dorp Nederhorst den Berg" dateert van voor en na de zomer. In een toespraak aan de gemeenteraad gaf het bestuur van de Stichting vooraf al een aantal voorwaarden aan voor het terughalen van (delen van) de Vecht in het dorpscentrum.
. Handhaving van de huidige pleinfunctie
. Behoud van het aantal parkeerplaatsen op het dorp
. De bevoorrading van de lokale ondernemers mag niet in gevaar komen
. Geen belemmeringen voor het doorgaande verkeer

In een gesprek met de leden van de raadscommissie Ruimte en Economie is deze uitwisseling van gedachten daarna verder uitgediept. Alle fracties in de commissie vroegen de Stichting "Vecht Terug" om door te gaan met dit 'burgerinitiatief', om zo te proberen het dorp meer karakter te geven.

Economie en historie
Het (deels) terughalen van de Vecht in het dorp heeft zowel economische als niet-economische redenen. Heel wat oude dorpskernen in Nederland kampen met een teruglopende economie. Bewoners die zich dat kunnen permitteren gaan soms naar de grotere steden om inkopen te doen: Hilversum, Bussum, maar ook Amsterdam. Dat heeft zijn weerslag op het aantal voorzieningen in het eigen dorp. Ook in Nederhorst zijn steeds minder winkels te vinden, in vergelijking met vroeger. Oude Bergers herinneren zich nog heel wat verschillende bakkers, bijvoorbeeld. Vraag is hoe de Vecht in het dorp kan bijdragen aan het financieel gezond houden van Nederhorst den Berg. Zal een haventje met ligplaatsen meer omzet voor de huidige middenstand genereren? Meer toeristen trekken? Meer horeca-ondernemers een kans bieden? Misschien ook andere voorzieningen stimuleren?

Er zit ook een cultureel aspect aan het opnieuw terughalen van het water in Nederhorst. Het dorp is niet voor niets zo langgerekt. In feite is de eigenlijke kern uit het dorp gehaald, door de Reevaart te dempen. Door het water terug te halen, haalt Nederhorst het authentieke hart weer terug. Ook al hebben oudere Bergers soms gemengde gevoelens over de vervuilde oude Reevaart, de Vecht vormt wel een eenheid met het kasteel Nederhorst, de karakteristieke oude kerk op de heuvel, en de molen aan de Spiegelplas.

Subsidie mogelijk
De Stichting "Vecht Terug" heeft inmiddels geconstateerd dat dit project kan rekenen op een breed subsidiabel draagvlak van EU, Rijk en Provincie. Voordat het zo ver is, zal echter eerst consensus bereikt moeten worden tussen inwoners, ondernemers van Nederhorst den Berg en het bestuur van de gemeente Wijdemeren over de aard en richting van een studie. Daar licht al een oude toezegging voor. In het verleden hebben de partijen in de gemeenteraad zich uitgesproken voor een haalbaarheidsonderzoek, dat in het college akkoord van 2002 is vastgelegd.

De Stichting "Vecht Terug" vroeg dan ook aan de gemeenteraad "met ons mee te gaan in een onderzoek naar een visie hoe Nederhorst den Berg er in de toekomst uit zou kunnen zien, en hoe het inbrengen van water daar een onderdeel van zou kunnen zijn." Uit de toespraak: "Wij vragen uw instemming die ons faciliteert om subsidies te krijgen voor onderzoek door professionele partijen. Wij vragen geen onvoorwaardelijke garantie. Als alle gegevens bekend zijn, moet het de gemeente vrij staan te beslissen aan de hand van de verworven informatie hoe verder te gaan met de ontwikkelde visie en of zij tot uitvoering kan of wil komen." De reactie: de gemeente gaf aan dat deze discussie past in het gemeentelijk beleid van Wijdemeren gericht op de toekomst, een beleid dat nog neergelegd moet worden in de ruimtelijke structuurvisie van Wijdemeren en de Provincie Noord Holland.

Geef uw suggesties!
Wat nu? De afgelopen tijd heeft de Stichting "Vecht Terug" vele positieve reacties gehad. Heel wat dorpsgenoten lopen na te denken hoe ons dorp in de toekomst vorm zou kunnen krijgen. Wij willen deze gedachten en suggesties graag gaan verzamelen. Daarom stellen wij alle Bergers voor op de volgende vragen antwoord te geven:

1. Geef uw voorlopige voorkeur of suggesties aan voor de manier waarop de Vecht wel (of niet) terug zou kunnen komen in het dorp.
2. Geef uw wens aan of wij na het verzamelen van reacties een bijeenkomst moeten organiseren om verder met elkaar van gedachten te wisselen over deze reacties.

U kunt de Stichting 'Vecht Terug' mailen of schrijven.
Het mailadres: info@nieuwevecht.nl
Het correspondentie-adres: Dammerweg 111, 1394 GT Nederhorst den Berg.
www.nieuwevecht.nl

 

 

Persbericht 26 juni 2008 verschenen in de Brug

Tussen Spiegel en Vecht:
DE TOEKOMST VAN NEDERHORST DEN BERG GAAT ONS AAN HET HART

Wij zijn een groepje Bergers die ons dorp een warm hart toedragen en hebben ons verenigd in een stichting. Kijkend naar het huidige dorpsgezicht zijn wij van mening dat er ruimte is voor planologische verbeteringen en verfraaiing van de infrastructuur. Dit met als doel ons dorp leefbaarder te maken en weer als authentiek Vechtdorp op de kaart te zetten. Het water door het dorp is immers door de geschiedenis heen de levensader van Nederhorst den Berg geweest. Hoe willen wij ons dorp nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen? Hoe moet het er in 2020 uitzien en hoe zou het inbrengen van water daar een onderdeel van kunnen zijn?

Om te onderzoeken of hier draagvlak voor is binnen de gemeenschap willen wij graag het gesprek aangaan met u als dorpsbewoners. Uw mening telt, net als die van de ondernemers en het gemeentebestuur. Ons aller belang is namelijk een dorp waar het goed is om te wonen, leuk is om te ondernemen, gezellig om te recreëren, veilig voor onze kinderen om te spelen en een centrum waar het goed is om elkaar te ontmoeten!

Wij hebben als stichting subsidie aangevraagd bij de provincie Noord Holland om ondersteuning te krijgen voor verder onderzoek. De werkgroep van de stichting bestaat uit inwoners van Nederhorst den Berg waarvan meerdere zitting hebben in diverse plaatselijke verenigingen.

Wilt u reageren dat kunt u ons bereiken per mail: info@nieuwevecht.nl of stuur uw reactie naar ons secretariaat, Stichting Vecht terug in Nederhorst den Berg, Hoepelbuigerslaan 2, 1394 LG Nederhorst den Berg.

Ook kunt u onze website bezoeken: www.nieuwevecht.nl

Ton Vendrig Voorzitter
Henri Karsemeijer Secretaris
Bart Vermeulen Penningmeester
Aad Dijs, IJsclub Nederhorst den Berg
Cor Brakenhoff Watersportvereniging de Spiegel
Jaap Jansen Historische Kring
Dick van der Panne, Lokale winkeliers
Willem van der Pol Lokale verenigingen
Peter Warnars Hiswa