Verkenning Nieuwe Vecht
Dinsdag 5 november heeft het bestuur, Tauw en Vollmer en partners de inrichtingsplannen voor de Nieuwe Vecht gepresenteerd. Circa 50 aanwezigen hebben daarna aan 6 tafels over deze plannen van gedachten gewisseld. Met dank aan wethouder Jaap van Waveren die een afsluitende conclusie formuleerde en het Stichtingsbestuur complimenteerde. De verkenningsnota zal nu verder uitgewerkt worden aan de hand van de gemaakte op en aanmerkingen.
Van de noordkant bezien komt de weg aan de huiszijde te liggen, waarvoor het huidige plantsoen wordt uitgegraven. Weg en water kruizen elkaar via een ophaalbrug. SRN stelt eisen aan de doorvaarthoogte van 3 meter , waardoor er een brug van circa 2.4 meter hoogte boven maaiveld zou komen te liggen. Dit wordt planologisch en esthetisch niet als waardevol beschouwd. Nog los van de aansluiting op de Eilandseweg en de Dammerweg. Bediening van deze brug zal moeten worden afgestemd op de opening van de brug van de Zanderijsluis, zodat men niet 2 maal achter elkaar moet wachten. Anderszins zou de opening van de brug niet in de spitsuren kunnen plaatsvinden. Gedacht wordt aan bediening op afstand. De weg wordt 6 meter breed en de vaart 11 meter.
Naast elkaar liggen dan Dammerweg, Nieuwe Vecht, Nieuwe Dammerweg en Reeweg. Dit loopt door tot de Philips van Wassenaarlaan waar de Dammerweg het water kruis en samengaat met de Dammerweg. De industriële en agrarische bedrijven aan de Reeweg hebben dan directe ontsluiting op de doorgaande weg. De Dammerweg wordt dan voor dit deel ventweg met een geringere breedte. Hierdoor ontstaat bij watersportvereniging de Spiegel ruime parkeer gelegenheid.
Vanaf de Ph van Wassenaarlaan gaat het verkeer over de Dammerweg door het dorp. De nieuwe vaart komt te liggen tegen de Voorstraat en heeft een breedte van 11 meter tot het huidige plein. Daar treedt er een versmalling op en wordt het 7 meter breed. Deze versmalling is tot de Brugstraat en daarna wordt het water weer 11 meter breed.
Vanaf de Torenweg komt het water te liggen tegen de oude dijk aan waardoor de Nieuwe Overmeerseweg enkele meters moet opschuiven. Ter hoogte van de punt is een ophaalbrug gedacht die als typisch Vechtbrug te boek staat. Hierdoor hoeft het doorgaande verkeer bij opening niet te wachten en wordt niet het risico gelopen dat woonwijk of ventweg Overmeerseweg als sluiproute gebruikt zullen worden.
Voor de doorvaart door het dorp wordt uitgegaan van bruggen met een doorvaarthoogte van 1,25-1,30 meter. Bij Torenweg, Ruysdaalstraat en Ph van Wassenaarlaan komen bruggen te liggen voor auto's fiets en voetgangers. In het centrum is een x-vormige brug voor fietsers en wandelaars gedacht. Rollator gebruikers moeten er net zo gemakkelijk gebruik van kunnen maken als het Kuyerpad bij de Kerkstraat. Door een langere aanloopweg ontstaat een gering talud.
Waterhoogte is -40 cm NAP terwijl de Voorstraat ligt op een hoogte van +60 cm NAP. Verkregen hoogte is dan al 100 cm = 1 m. De brug zal een hoogte van 25-30 cm hoogte boven de weg komen te liggen. Met een brugdikte van 20 cm betekent dit dat de bovenzijde 45-55 cm boven de Voorstraat uitkomt. Bij een aanloop van 5 meter is er een stijging van 10 cm per meter.
Het dijklichaam zal op de diverse lokaties verschillend zijn. Dammerweg ligt op een hoogte van -30-60 cm NAP. De Overmeerseweg -30 cm NAP. Het dijklichaam of kade moet minstens 40 cm boven het water uitsteken, het water is -40 cm NAP zodat de kades minstens 60 cm hoog moeten zijn aan de kant van Dammerweg en Overmeerseweg.
Het oude dijklichaam Slotlaan, Voorstraat, en Reeweg hebben voldoende hoogtes van +30 cm. Hier hoeft geen extra verhoging te worden aangebracht. Alleen zal een onderzoek naar de kwaliteit gedaan moeten worden nu ze zolang niet in gebruik zijn geweest. Ter hoogte van de Reeweg zal er ook aan de westzijde een kade gemaakt moeten worden. De grasbaan heeft een hoogte -15 cm NAP, zodat er een kade van minstens 15 cm nodig zal zijn.
Het Waterschap AGV wil een duurzaam dijklichaam waarbij rekening wordt gehouden met een inklink van 1 cm per jaar. Daarom zou boven de gewenste hoogte nog een extra verhoging van 30-50 cm nodig zijn. Dit zou eventueel omzeild kunnen worden door aan noord en zuidzijde de faciliteiten voor een noodkering aan te leggen.
Het afmeren kan langs de oevers plaatsvinden. Er blijft dan genoeg ruimte voor de andere schepen om erlangs te varen. Voor de grotere boten zal er ter hoogte van het dorp een zwaaikom komen om te keren. Deze keer mogelijkheid zal een doorsnede van 14 meter dienen te hebben. Al deze maten worden aangegeven door de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN), die beleidsadviseur van de overheid is. Afwijking van deze maatvoering zou van betekenis kunnen zijn voor de subsidie verlening.
Brilhoek is heilige grond. Dit betekent dat de archeologie en de geschiedenis die in de grond verborgen ligt, onaangetast moet blijven. Het maken van een doorvaart of het realiseren van haventje behoren niet tot de mogelijkheden.
De kosten van het gehele traject worden vooral veroorzaakt door het aanbrengen van de damwanden. Als het geheel met damwanden wordt voorzien dan bedragen de kosten 8- 9,5 miljoen euro exclusief BTW. Als alleen in het centrum een damwand nodig is kan het project ca 5 miljoen euro goedkoper.
Op de inspraak avond zijn vele vragen gesteld en door de bewoners vooral opmerkingen gemaakt over het opschuiven van de Nieuw Overmeerseweg richting de woningen. Er wordt gevreesd dat de huidige geluidsoverlast zich zal verergeren. De weg ligt nu 28 meter van de gevels en zou na aanleg 21 meter van de gevel komen te liggen. Door de begeleiders van de Stichting zal hier nader aandacht aan besteed gaan worden. In het centrum van het dorp wordt vooral geklaagd over trillingen in de huizen. Dit is waar de Overmeerseweg in een klinkerbestrating overgaat. Ook hier zou het wenselijk zijn om bij verlegging rekening mee te houden.