De verkenningsnota is 5 maart 2014 aangeboden aan mevrouw E. Sweet gedeputeerde van provincie Noord Holland, wethouder J.van Waveren Wijdemeren en W.Dulfer dagelijks bestuurder van Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.

De nota is te download via http://www.vp.nl/de-vecht-terug.html

of rechtstreeks via http://www.vp.nl/assets/vp2/files/2014/140305%20Visie%20Vecht%20Terug%20website%20%202466-100.pdf

De speech van mevrouw Sweet luidde.

Speech Elvira Sweet, in ontvangst nemen verkenningsnota 'De Vecht Terug'
Wat een bijzondere manier om deze verkenning te ontvangen! Ik probeerde me net voor te stellen hoe het zou zijn als jullie echt aan waren komen varen. Het gaf me een vakantiegevoel, dank jullie wel daarvoor!
Water is belangrijk voor Nederhorst den Berg. De plassen aan de ene kant en de Vecht aan de andere kant omringen het dorp. En zoals jullie weten liep hier vroeger dwars door het dorp, in een kaarsrechte lijn, de trekvaart die ook wel de Reevaart genoemd werd. Aangelegd in 1628 om de bocht in de Vecht af te snijden. Dat zorgde ervoor dat je vanuit Utrecht sneller Amsterdam of de Zuiderzee kon bereiken. Dat scheelde wel een paar uur en dat was economisch interessant. Het dorp heeft zich langs deze vaarverbinding ontwikkeld.
Bijna 350 jaar heeft de trekvaart er gelegen, hij is pas 50 jaar geleden verdwenen. Alhoewel er toen redenen waren om de trekvaart te dempen is het toch jammer. Het heeft het hart van het dorp veranderd. Het DNA van het dorp is daarmee beschadigd.
De Reevaart was niet de enige trekvaart in Noord-Holland. Er zijn er veel meer. Ze zijn aangelegd om als een soort van snelwegen goederen en personen te kunnen vervoeren. In de 17e eeuw werd er veel handel gedreven en toen kwamen deze 'snelwegen' goed van pas. Gelukkig zijn ze grotendeels bewaard gebleven. We herkennen ze alleen niet altijd en ze worden al heel lang niet meer gebruikt als 'snelwegen' natuurlijk, maar ze zijn er nog wel! Als je in het oude landschap in een kaarsrechte lijn water ziet lopen, dan kun je bijna de trekschuiten voorbij zien glijden… Samen vertellen deze trekvaarten een deel van het verhaal van de ongekende rijkdom van de 17e eeuw. En dat is een verhaal om trots op te zijn.
Als gedeputeerde Cultuur vind ik het belangrijk dat cultureel erfgoed behouden blijft en dat het toegankelijk en beleefbaar is. Ook vind ik het belangrijk dat naast professionele organisaties ook bewoners betrokken worden bij er ontwikkelingen waar erfgoed een rol speelt. Tenslotte is het hun leefomgeving! De Stichting 'Vecht terug naar het dorp Nederhorst den Berg' heeft het initiatief genomen voor dit project en de gemeente heeft dit ondersteund. En daarbij zijn bewoners betrokken. Daarom heb ik ook een subsidie verstrekt aan dit bijzondere proces met als resultaat de verkenning. Jullie hebben met elkaar gekeken naar mogelijke manieren waarop de oude trekvaart teruggebracht zou kunnen worden in het dorp. Met alle mitsen en maren is dat best lastig natuurlijk, maar het is jullie gelukt de verkenning af te ronden.
Water was een lange tijd belangrijk voor Nederhorst den Berg en dat kan het opnieuw worden. Ik zou het fantastisch vinden als de oude cultuurhistorische watergang in een nieuw jasje gestoken wordt en daarmee het dorp haar kloppende hart terug krijgt. Door het terugbrengen van het water is het mogelijk de lokale economie een impuls te geven. Maar liefst 50.000 - 70.000 boten varen jaarlijks ter hoogte van Nederhorst den Berg. Het zou mooi zijn als een deel daarvan het dorp aan zou doen en ook het nodige in het dorp zou besteden.
Water hoort dus bij Nederhorst den Berg. Ik hoop dat jullie het voor elkaar krijgen de plannen die in de verkenning staan tot uitvoering kunnen brengen….wie weet vaar ik de volgende keer dat ik hier kom door het dorp!

Ramon Lieke en Dominique kwamen in de boot aangereden om de nota te overhandigen.
Door de voorzitter Ton Vendrig werd de volgende speech uitgesproken.
Hartelijk welkom u allemaal en in het bijzonder mevrouw Sweet gedeputeerde van de provincie Noord Holland en de heer van Waveren wethouder van de gemeente Wijdemeren en de heer Dulfer loco dijkgraaf en dagelijks bestuurder van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.
Dank dat u allemaal gekomen bent voor dit bijzondere moment. Na jaren van voorbereiding kunnen we nu de verkenningsnota aanbieden om weer water in het dorp terug te brengen. We staan hier op een karakteristieke plaats van Nederhorst den Berg. Waar we staan was eeuwenlang het water van de Reevaart. Een verbinding van een bocht in de Vecht. Hier lag vroeger een brug. Het enige wat ons er nog aan herinnert is de naam van Brugstraat die daar tussen slager en fietsenwinkel uitkomt. We staan hier in een historisch centrum met oude gebouwen die gebouwd zijn aan het water maar ook dankzij het water. De tol brug en de bevoorrading van passerende schepen zorgde hier voor welstand.
Na de aanleg van het Merwedekanaal was de Reevaart overbodig geworden Het vormde een obstakel voor de verdere ontwikkeling van Nederhorst den Berg, zoals het bebouwen van de Horn en Kuyerpolder op het eiland. Het eiland wat nu geen eiland meer is.
In de jaren zestig van de vorige eeuw ging er veel op de schop in Nederland. Nederhorst den Berg ontkwam hier ook niet aan. De auto had de functie van het schip als transportmiddel overgenomen. Er moest ruimte gemaakt worden voor het verkeer. Aan demping van die stinkende vaart was niet meer te ontkomen en water was er genoeg in Nederhorst den Berg.
Maar het water verdween steeds meer uit het straatbeeld. Dat karakteristieke straatbeeld is verdwenen. Steeds meer mensen missen het water. Hoe langer het duurt hoe sterker het gevoel.
Duidelijk is dat de oude situatie niet meer kan terugkeren. Maar hoe dan wel. Er zal een nieuwe moderne invulling met water moeten komen. Geen Reevaart maar Nieuwe Vecht. Een nieuw vaarwater als laatste fase van Restauratieplan de Vecht. Hiermee krijgt niet alleen Nederhorst den Berg allure maar ook de Vecht en de gehele Vechtstreek.
Langzaam is een burgerinitiatief ontstaan voortbordurend op eerdere initiatieven. Het bestuur van Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg is breed samengesteld uit diverse verenigingen en uit meerdere bewoners van hier. We zijn op zoek gegaan naar een manier water terug te brengen.
We hebben daarbij een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het Plein moet zijn functie behouden. De kermis moet mogelijk blijven. Het aantal parkeerplaatsen zal gelijk blijven. Er moet geen overlast voor het verkeer ontstaan en er mogen geen belemmeringen voor de plaatselijke ondernemers zijn. We zijn in gesprek gegaan met de bevolking, het gemeente bestuur en andere bestuursorganen. Daarbij is het draagvlak langzaam toegenomen. Men wenste weer door het dorp te kunnen varen en aan te meren. Boodschappen te doen en op een terrasje aan het water te zitten. De brug zou een mooie ontmoetingsplaats voor de mensen kunnen zijn.
Het KfHeinfonds Gemeente en Rabobank hebben ons financieel in de gelegenheid gesteld een startnotitie uit te brengen. Deze startnotitie werd goed ontvangen en opende de mogelijkheid voor verder onderzoek. Hoe moet het uitgevoerd worden. Hoe gaat het water lopen waar komen de wegen en hoeveel bruggen komen er. Worden het vaste of ophaalbruggen. Hoeveel gaat dat kosten en wie gaan dat betalen. Maar het belangrijkste was hoe denkt de bevolking erover.

Dankzij een bijdrage van de provincie Noord Holland en de gemeente Wijdemeren zijn we in staat gesteld om een verkenningsonderzoek te doen. Met de professionals van de firma's Tauw en Vollmer en partners is geleidelijk invulling gegeven aan een ontwerp. Daarbij hebben we eerst de bevolking geraadpleegd op een voorspraak avond. De daarbij gehouden fotowedstrijd heeft leuke resultaten opgeleverd. Na dien zijn er vele gesprekken gevoerd. Met ondernemers, vrienden van het plein, met de Jeu de Boulebaan is gesproken, met Stichting Recreatie toervaart Nederland. We hebben een grote ambtelijke bijdrage van het waterschap AGV en Waternet ontvangen. Voorts hebben we ons laten inspireren door de ontdemping in Zaandam. We hebben daar gezien hoe water een element is om de leefbaarheid en economie te stimuleren.
Nadat alle wensen verwerkt waren is er wederom een publieksavond gehouden. Daarbij zijn de plannen goed ontvangen. We zijn ook blij dat we alle op en aanmerkingen in deze verkenningsnota hebben verwerkt. We danken iedereen die daar een bijdrage aan geleverd heeft.
Dan zou ik gaarne het woord geven aan Matthijs Nijboer die namens Tauw en Vollmer en partners nog een en ander heeft toe te voegen.
En dan is nu het moment aangebroken om de verkenningsnota aan te bieden aan mevrouw Sweet de heer van Waveren en de heer Dulfer. We zijn blij dat u als vertegenwoordiger van de provincie gemeente en waterschap deze nota in ontvangst wil nemen. U vertegenwoordigt de partijen die in samenwerking met elkaar zullen moeten zorg dragen voor de verdere ontwikkeling van deze plannen. Wij hopen dat in gezamenlijkheid met u te doen.
Deze nota zal worden overhandigd door drie kinderen van de drie lagere scholen in Nederhorst den Berg : de meester Kremerschool de Warinschool en de Jozefschool. Het gaat immers om voorzieningen voor de toekomst waar de komende generatie het meeste baat bij zal hebben. Ramon Lieke en Dominique zullen op een daarvoor toepasselijke wijze hier naar toekomen.