Visie voor terugbrengen van water in het dorp Nederhorst den Berg:
Nieuwe Vecht

Samenvatting

Het doel van de "Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg" is om water terug te brengen in de dorpskern. Na de demping van de Reevaart is de ruimtelijke structuur van het dorp verloren gegaan en zijn vele vertrouwde elementen verdwenen. Hierbij behoren de aanwezigheid van een typische Vechtbrug, het aan en afvaren van boten, gelegenheid voor afmeren en fourageren, terrasjes aan het water. Het herinrichten met water moet bijdragen aan herstel van de cultuurhistorische waarden, versterken van de recreatieve mogelijkheden op de Vecht, zoals het faciliteren van een passantenhaven. Door te komen tot een beperkte ontdemping van het oude tracé van de Reevaart draagt dit bij aan het vitaliseren van het dorp, uitbreiding van waterbergend vermogen van de Vecht en het mogelijk maken van een recreatie transferium.
Uitgangspunt is dat de logistieke voorzieningen van het dorp niet worden aangetast. De functie van het dorpsplein blijft in stand en de aanwezige parkeervoorzieningen zullen niet minder mogen worden. Het zal geen beperkingen mogen geven aan het doorgaande verkeer en de bevoorrading van de plaatselijke ondernemers.
Er wordt gestreefd naar invaart mogelijkheden vanaf de zuidkant voor schepen met staande mast waarbij de mogelijkheid ontstaat om de dubbele ophaalbrug als typische Vechtbrug te realiseren. Deze invaart zal dienen te leiden naar een passanten haven die voor of in het dorp gerealiseerd zou kunnen worden.
Door het aanbrengen van een overkluizing in het dorp wordt een doorvaart voor kleinere boten gerealiseerd en zal de overwelving in de bestrating het dorpsplein een verlevendigend nieuw cachet geven. Nabij het dorpscentrum zal mogelijkheid gerealiseerd worden voor het afmeren sloepen en kano's en het aanleggen van een terras aan het water.
Vanaf de noordkant zal er invaart zijn voor boten met een doorvaart hoogte van circa 2.40 meter met een aantal vaste bruggen. Bij het dorp zal een passantenhaven en keer mogelijkheden geboden gaan worden. De kleinere boten als kano's en sloepen zullen door het dorp kunnen doorvaren in zuidelijke richting.

Geschiedenis van Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg is al vanaf de Romeinse tijd een vestigingsplaats aan de Vecht en heeft vele historische kenmerken, zoals het kasteel van de heerlijkheid Nederhorst ontstaan in de vroege middeleeuwen. De geschiedenis van de Willibrordkerk, gebouwd op een terp, gaat terug tot 700-800 na Christus. Het dorp behoort tot de oudste nederzettingen langs de Vecht heeft in die tijd Werinon geheten van waaruit de kerstening van midden Nederland heeft plaatsgevonden. Het centrum van het dorp wordt gevormd door de Kerkstraat, de Brugstraat en de Voorstraat. Dit wordt als het historisch centrum omschreven.
In Nederhorst den Berg zijn oude middeleeuwse kernen aan te wijzen. Overmeer was een klein Vechtdorp gelegen aan de oostelijke Vechtdijk. Aan de Hinderdam zijn de restanten van de eerste middeleeuwse afdamming van de Vecht te vinden tegen oprukkend zeewater van de Zuiderzee. Het Hollands grensfort Hinderdam, was van belang vanwege de strijd van patriotten tegen de Pruisische troepen in 1787. Later als fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Nederhorst den Berg heeft vele buitenplaatsen aan de Vecht gekend waarvan de bekendste Petersburg geweest is gelegen tegenover Nigtevecht.

Water heeft in het verleden het ontstaan van het dorp bepaald aan de rivier de Vecht waarbij een doorvaart Nieuwe Vecht of Reevaart genoemd, een meander in rivier de Vecht heeft kortgesloten.
In opdracht van de bestuurders van de stad en provincie Utrecht bij resolutie van 12 augustus 1628 werd een verbindingsvaart aangelegd, genoemd Nieuwe Vecht of Reevaart. Deze vaart is gerealiseerd onder leiding van de bewoner van het kasteel, Ambachtsheer van Nederhorst, Graaf Gerard van Rheede, waar de naam van de vaart aan de te danken is. Deze vaart had een breedte van 25-30 meter en bekorte de vaarroute voor het scheepvaartverkeer over de Vecht als verbindingswaterweg tussen Utrecht en Amsterdam en Utrecht en de Zuiderzee. Voorts is deze verbinding opgenomen in de plannen van de Keulse vaart, als verbinding van Amsterdam met Duitsland.
Het dorp werd in tweeën gedeeld en de stad Utrecht heeft een brug gebouwd om beide delen met elkaar te verbinden. De ophaalbrug die in het centrum van het dorp was gelegen wordt als karakteristiek voor de Vecht gezien. Het was een dubbele ophaalbrug die gedurende jaren een belangrijke inkomstenbron vormde voor het dorp. Nederhorst den Berg heeft zich ontwikkeld mede dankzij het vaarverkeer over de Reevaart.
Voor de passage van de brug werd voor het onderhoud tol geheven. Er was een levendig vaarverkeer en het dorp profiteerde van deze drukte, schippers sloegen bij handelaren en winkeliers langs de Reevaart proviand en scheepsbenodigdheden in. Aan de plaatselijke bewaard gebleven historische bebouwing, die zich langs de Reevaart heeft ontwikkeld, is een zekere welvaart af te lezen.
Naast de betekenis van de Reevaart als verbindingsvaart tussen Utrecht en Amsterdam zijn ook de vervening, rietsnijders en hoepelbuigers van economische betekenis geweest.
Door het ontstaan van het Merwedekanaal, nu Amsterdam-Rijnkanaal, werd de Reevaart van minder belang voor het vervoer over water. De tol was niet meer voldoende om zorg te dragen voor het onderhoud van de brug. De Stad Utrecht had weinig belang meer bij de Bergse brug en wilde deze af- stoten. De provincie Noord-Holland was niet geneigd de kosten over te nemen. Ook de gemeente Nederhorst den Berg had geen belangstelling vanwege de financiële consequenties. De brug was in slechte staat en er was dringend onderhoud vereist. De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en de Vechtcommissie hebben zich nog tegen de afbraak van de brug en de demping verzet omdat met het verdwijnen van de typische Vechtbrug het karakter van het dorp verloren zou gaan. Een dubbele ophaalbrug is immers karakteristiek voor de Vechtdorpen, in ieder dorp van Muiden tot Utrecht is een dergelijke brug aanwezig.

Betekenis Reevaart

Deze oorspronkelijke vaart staat symbool voor de ontwikkeling van het gebied. Als economische factor van betekenis voor het transport van goederen en mensen vanuit Amsterdam en de rest van Noord Holland met Utrecht en het achterliggende gebied. Deze vaart is in eerste instantie gebruikt als vaarweg van zand uit 's Graveland naar Amsterdam, voor de stedenbouwkundige ontwikkeling. Voorts is die vervolgens gebruikt voor het transport van turf, bij de vorming en ontvening van de Ankeveense en Kortenhoefse plassen Blijk en Spiegelpolder. Daarna is de vaart en de Vecht van betekenis geweest voor de ontwikkeling van de wasserijen. Het gebied is daarvoor uitgekozen vanwege de goede kwaliteit van het te gebruiken oppervlaktewater als waswater. De was werd per schip naar de steden als Amsterdam en Utrecht vervoerd.
Het gebied is als weestandslinie opgenomen geweest in de Nieuwe Hollandse Waterlinie waarbij de Reevaart in de Tweede Wereldoorlog tweemaal gebruikt is voor het inunderen van het achterliggende gebied.
Demping Reevaart
De ophaal brug kon niet meer open en was ongeschikt voor de aanvoer van bouwmaterialen voor de nieuwe te ontwikkelen woonwijk. Hiervoor werd een dam aangelegd in de Reevaart. De ontwikkeling van het wegverkeer, de dominantie van de dertig meter brede vaart, waarin voorts sprake van ernstige vervuiling was, versterkte de discussie om uiteindelijk tot volledige demping over te gaan. Er waren in dit weinig draagkrachtige dorp onvoldoende financiële middelen beschikbaar om tot een gedeeltelijke demping en herinrichting over te gaan. Voorts was daar in de jaren zestig weinig maatschappelijke draagkracht voor. Uiteindelijk is in 1969 het grootste deel van de Reevaart gedempt en de brug en brugwachterwoning gesloopt. Vervolgens is in de jaren tachtig het noordelijk deel gedempt. De daarna uitgevoerde inrichting heeft de ernstige schade aan de ruimtelijke structuur niet kunnen wegnemen. Een belangrijk deel van het karakter van het dorp is weg. Verschillende historische aspecten zijn verloren gegaan: het water met al zijn natuurschoon en levendigheid met name de gezichtsbepalende brug met zijn brugwachterhuis is uit het hart van het dorp verdwenen. Op de Website van onze stichting www.nieuwevecht.nl is veel beeldmateriaal te zien van voor de demping. In de bijlagen wordt hiervan een impressie gegeven. Na de demping is een fantasieloze vlakte ontstaan, die niet de invulling heeft gekregen zoals in een nota van 1953 werd beoogd (deze nota is op onze website terug te vinden). Met het verloren gaan van de verbinding met de Vecht wordt de huidige situatie wel getypeerd als een zielloos dorp. Aangegeven wordt dat de natuurlijke structuur en ruimtelijke ordening van het dorp verloren is gegaan, kenners spreken zelfs van verwoesting.
Het dorp heeft geen enkele aansluiting gevonden bij de renovatie van de Vecht zoals die gestalte heeft gekregen met het "Restauratieplan van de Vecht". De dorpskern mist de toeristische en recreatieve mogelijkheden die de Vecht elders biedt. De dorpskern zou bij uitstek die gelegenheid kunnen bieden aan varende recreanten en andere toeristen en passanten. Voor het in stand houden van de bestaande voorzieningen, zoals horeca en winkelstand, zal dat in de toekomst van levensbelang kunnen zijn.

Gevolgen demping

Nederhorst den Berg is altijd sterk verbonden geweest met water en heeft zich in belangrijke mate ontwikkeld dankzij het water en de verbinding met de Vecht. Nederhorst den Berg heeft gedurende 50 tot 100 jaar ruimte geboden aan vele wasserijen die met het Vechtwater regionaal aangevoerde was reinigden en bleekten. Deze industrie is bijna verdwenen, het heeft echter een aantal verwaarloosde en verpauperde gebouwen en lege plaatsen achtergelaten. Momenteel is er geen enkele beleving met water in het dorp. Aan de westelijke kant ligt het met de rug naar de Vecht en aan oostelijke zijde naar de Spiegel en Blijkpolder waar vanaf de weg nauwelijks nog zicht op is. Voor de ontwikkeling van het dorp, zal gekeken moeten worden hoe water weer een element in het dorp kan gaan vormen in relatie met de bestaande bebouwing.
De demping van de Reevaart heeft niet alleen voor de beleving van Nederhorst den Berg grote negatieve betekenis gehad, doch ook heeft de demping afbreuk gedaan aan de allure en uitstraling van de Vecht als vaarwater en rivier. Om die reden ondersteunt "De Vechtplassencommissie" de inspanningen om de rivier de Vecht weer door Nederhorst den Berg te laten stromen.
Aansluiting bij regionale en landelijke ontwikkelingen.
De Vecht heeft zijn oorspronkelijke grandeur terug gekregen in de afgelopen decennia. Vele landgoederen zijn gerestaureerd en in oorspronkelijke staat teruggebracht. De alom gerespecteerde Vechtplassencommissie heeft daar een belangrijke mate aan bijgedragen.
In samenwerking tussen het Rijk, de provincies Noord Holland en Utrecht, en diverse Vecht gemeenten is door het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht het Restauratieplan Vecht uitgevoerd en is een aanzienlijke landschappelijke en water kwalitatieve verbetering tot stand gekomen.
In de streek van de Vecht worden thans door vele instituten onderzoek gedaan naar de regionale betekenis van de Vecht en het achterliggende gebied.
Door de Provincie Utrecht is in samenspraak met de provincie Noord Holland gekomen tot een Vechtvisie waarbij een afweging gemaakt wordt tussen gewenste maatschappelijke ontwikkelingen zonder afbreuk te doen landschappelijke waarde van het gebied.
Door Natuurmonumenten is een rapport opgesteld "Geld als water" waarbij de economie van de Vechtstreek als uitgangspunt is genomen om de economische betekenis van water uit te drukken.
De Vechtstreek is onderdeel van het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse waterlinie, waardoor het gebied landelijk gewaardeerde betekenis gekregen heeft. In de "Voorloper Groene Hart" worden diverse uitgangspunten geformuleerd zoals, cultuurhistorie en recreatie. Hierbij zal het ruimtelijk beleid zich moeten richten op realiseren van een recreatief routenetwerk en het ondersteunen van recreatietransferia.
In het Noordvleugeloverleg is in "Verleiding van het Metropolitane Landschap" aangegeven dat er gezocht moet worden naar kwaliteit van het leefmilieu en er gelet de klimaatontwikkeling een wateropgaaf ligt. In het Metropolitane Landschap liggen opgaven van waterberging en zal gezocht moeten worden naar economische dragers waarbij recreatie en toerisme kansrijk zijn.

Aansluiting bij regionale en landelijke ontwikkelingen.

De Vecht heeft zijn oorspronkelijke grandeur terug gekregen in de afgelopen decennia. Vele landgoederen zijn gerestaureerd en in oorspronkelijke staat teruggebracht. De alom gerespecteerde Vechtplassencommissie heeft daar een belangrijke mate aan bijgedragen.
In samenwerking tussen het Rijk, de provincies Noord Holland en Utrecht, en diverse Vecht gemeenten is door het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht het Restauratieplan Vecht uitgevoerd en is een aanzienlijke landschappelijke en water kwalitatieve verbetering tot stand gekomen.
In de streek van de Vecht worden thans door vele instituten onderzoek gedaan naar de regionale betekenis van de Vecht en het achterliggende gebied.
Door de Provincie Utrecht is in samenspraak met de provincie Noord Holland gekomen tot een Vechtvisie waarbij een afweging gemaakt wordt tussen gewenste maatschappelijke ontwikkelingen zonder afbreuk te doen landschappelijke waarde van het gebied.
Door Natuurmonumenten is een rapport opgesteld "Geld als water" waarbij de economie van de Vechtstreek als uitgangspunt is genomen om de economische betekenis van water uit te drukken.
De Vechtstreek is onderdeel van het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse waterlinie, waardoor het gebied landelijk gewaardeerde betekenis gekregen heeft. In de "Voorloper Groene Hart" worden diverse uitgangspunten geformuleerd zoals, cultuurhistorie en recreatie. Hierbij zal het ruimtelijk beleid zich moeten richten op realiseren van een recreatief routenetwerk en het ondersteunen van recreatietransferia.
In het Noordvleugeloverleg is in "Verleiding van het Metropolitane Landschap" aangegeven dat er gezocht moet worden naar kwaliteit van het leefmilieu en er gelet de klimaatontwikkeling een wateropgaaf ligt. In het Metropolitane Landschap liggen opgaven van waterberging en zal gezocht moeten worden naar economische dragers waarbij recreatie en toerisme kansrijk zijn.


Nieuw Hollandse Waterlinie

De Hollandse Waterlinie was een militaire verdedigingslinie uit 1815 tussen de Zuiderzee en de Biesbosch. Het gebied strekt zich uit van Gorinchem naar Muiden. Van Utrecht tot Muiden wordt het gebied gevormd door de Vecht en de Vechtstreek, de Oostelijke Vechtplassen en de Horstermeer. Door Minister Plasterk is het gebied in 2009 uitgeroepen tot Rijksmonument , waarmee dit 't grootste Rijksmonument is.
De Reevaart vormde voor de demping een belangrijk onderdeel van deze beschermingslinie. In 1940 en 1945 is er in Nederhorst den Berg gebruik gemaakt van inundatie met het onderwater zetten van de Horstermeer. In dit gebied zijn er vele bunkers, kazematten of groepsbeschermingsplaatsen. Langs het tracé Reevaart zijn er nog een aantal van terug te vinden. In Nederhorst den Berg zijn een tweetal forten, aan de noordzijde fort Hinderdam en aan de zuidzijde fort Kijkuit. De Reevaart vormde een belangrijke verbindingsroute over water tussen beiden. Ten noorden van Nederhorst den Berg is er een samenloop met de stelling van Amsterdam. Door weer water als vaarwater door Nederhorst den Berg te brengen, wordt de oude zichtlijn van de Nieuw Hollandse Waterlinie in dit gebied in ere hersteld. Nederhorst den Berg zou met de bestaande historische bebouwing een belangrijke ondersteuning kunnen geven aan de doelstelling om de Waterlinie tot beleving te brengen. Vele recreatieve mogelijkheden liggen hier lokaal tot de mogelijkheden. Het Gewest Gooi en Vechtstreek streeft ernaar om de Nieuwe Vecht als gedeeltelijke ontdemping van de Reevaart in het wensbeeld voor de Nieuw Hollandse waterlinie op te nemen die een onmisbare schakel vormt in het visualiseren van deze oude beschermingslinie.


Provinciale planvorming


Er zijn diverse nota's van de Provincie Noord Holland die van toepassing zijn op dit project. Deze allen leiden tot de conclusie dat de ruimtelijke invulling zal dienen plaats te vinden in de Structuurvisie Noord Holland die in 2010 vastgesteld zal gaan worden.

1. Waterplan

Het Waterplan van de Provincie Noord Holland is 16 november 2009 vastgesteld. Het kent een groot aantal waterdoelen waar de ruimtelijke consequentie integraal afgewogen zullen worden in de Structuurvisie. Onderscheiden worden een aantal doelen die van wezenlijke toepassing zijn op het project water in Nederhorst den Berg terug te brengen. In het gebied ligt een wateropgave voor de Horstermeer- en de Horn- en Kuyerpolder die verlicht zou kunnen worden door het realiseren van circa 3 hectare waterberging in de boezem van het gebied, rivier de Vecht.
De Reevaart is ooit gedempt vanwege de ernstige vervuiling van de Vecht. Na uitvoering en voltooiing van het "Restauratieplan van de Vecht" is de rivier in oude luister hersteld, tot zover de herinrichting van Nederhorst den Berg niet heeft plaats gevonden. Bij gebruik van de vaarverbindingen in het gebied moeten de kleine vaartuigen op de Vecht een omweg maken van minstens 1 uur langs Nigtevecht. Door aanleg van de nieuwe vaarverbinding door Nederhorst den Berg is de ecologische belasting van de Vecht langs Nigtevecht minder belastend hetgeen zal leiden tot een betere waterkwaliteit.
De Reevaart of Nieuwe Vecht is van grote economische betekenis geweest voor de ontwikkeling van Nederhorst den Berg, welke na de demping is weggevallen. Water als economisch drager komt niet beter tot uitdrukking dan in dit project waarbij de bestedingen van de recreant en de toegenomen aantrekkelijkheid van het dorp borg zullen staan voor het in stand houden van de bestaande voorzieningen en een nieuwe impuls zullen geven aan de lokale middenstand.
De Vecht heeft een belangrijke functie als recreatieve vaarverbinding lokaal en bovenlokaal. De rivier kan lokaal gebruikt worden als onderdeel van de vaarverbinding vanaf Loosdrecht naar Naarden en weer terug via 's- Gravelandse vaart, voor het maken van dagtochten, door Natuurmonumenten de "Groene ruggengraat" genoemd. Bovenlokaal vormt de rivier de verbindingsweg tussen de Friese en Hollandse meren en Zeeland. In deze route is behoefte aan toeristische en recreatieve mogelijkheden en recreatietransferia. Voorts heeft de Vecht onvoldoende afmeervoorzieningen en gelegenheid tot het foerageren en overnachten. Nederhorst den Berg kan aan al deze elementen een oplossing bieden. Het project om water in het dorp terug te brengen biedt alle mogelijkheden om dit waterdoel te realiseren.

Aan de cultuurhistorische doelen voldoet Nederhorst den Berg meer dan in vele kringen wordt beschouwd. Als oudste vestiging aan de Vecht daterend vanaf de Romeinse tijd, met een kerk die de oudste van Noord Holland is en een zeer waardevol oud kasteel wordt het dorp op de Cultuurhistorische waterkaart aangeduid. Op de legenda Cultuur-historische locaties wordt Nederhorst den Berg van hoge tot zeer hoge waarde getypeerd. Geografisch wordt het gebied van hoge waarde geacht terwijl het zuidelijk deel van het dorp archeologisch van waarde wordt gezien.
Voor een integrale aanpak van meerdere waterdoelen leent het project om de rivier de Vecht weer door Nederhorst den Berg te laten stromen zich uitmuntend om als zodanig in de structuurvisie op te nemen.

2. Beleidsnota Landschap en cultuurhistorie

Diverse elementen die in deze nota van waarde worden geacht zijn in Nederhorst den Berg als oorspronkelijke Vechtgemeente terug te vinden. De archeologische waarde van de Vechtstreek komt juist in dit dorp tot uitdrukking. De zeer oude bewoningssporen in het gebied zijn door kerk en kasteel zichtbaar gebleven. Het dorp lag aan een oude gedempte trekvaart waardoor een karakteristieke lintbebouwing ontstaan is. Na de demping zijn de historische structuurlijnen zodanig zichtbaar gebleven dat de bestaande ruimtelijke structuur als ernstig beschadigd ervaren wordt. De Vecht wordt als zeer oude waterweg beschouwd waar de Romeinen gebruik van maakten om handel te drijven met de handelaren uit Friesland. De gedempte Reevaart heeft daar jarenlang deel vanuit gemaakt. Als men spreekt van dorps DNA dan is dit in Nederhorst den Berg het water geweest, waar de beleving totaal van verdwenen is. Het gebied behoort tot veenrivierenlandschap waar door de eeuwen heen in Spiegel en Blijkpolder, Ankeveense plassen veen gewonnen is. Als men spreekt over oeverwallen en zandruggen dan zijn deze in het dorp te vinden waar de Willibrordkerk op zo'n oude zandrug gebouwd is. De Reevaart heeft van oorsprong een betekenis gehad in de Nieuw Hollandse Waterlinie, er staan nog meerdere bunkers of groepsschuilplaatsen langs de door de Reevaart gevormde lintbebouwing. De Reevaart is gebruikt als water om het achterliggende gebied te inunderen. Nederhorst den Berg behoort tot het gebied van de Nieuw Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
De Reevaart is voorts van betekenis geweest als trekvaart die diende als verbindingsvaart tussen Utrecht en Amsterdam. Doch is eerder gebruikt en tot ontwikkeling gekomen als afvoerroute van het zand uit 's-Graveland om dit, voor de bouw van de grachtenpanden, naar Amsterdam te vervoeren.
De beleidslijn van de Provincie Noord Holland om de oude trekvaarten te reconstrueren en te behouden teneinde te komen tot een beleefbare en bruikbare historische infrastructuur van vaarwegen langs de hoogtepunten uit de gouden eeuw komt hier tot zijn recht. Zeker als dit is ter bevordering van ruimtelijke kwaliteit, waterberging, recreatievaart en toerisme.
Nederhorst den Berg maakt onderdeel uit van het nationaal landschap het Groene Hart en de Nieuw Hollandse Waterlinie. Nederhorst den Berg streeft ernaar in de toekomst als pittoresk rivierdorp te worden gekarakteriseerd zoals Loenen, Vreeland, Maarsen, Nigtevecht, Weesp en Muiden.

3. Agenda Recreatie en toerisme

De gemeente Wijdemeren en de bewoners van Nederhorst den Berg willen bijdragen aan de doelstelling van de Provincie Noord Holland de grootste watersport provincie van Nederland te worden. Bij het bevorderen van toerisme en recreatie wordt zeker een economisch doel beoogd. Door het lokaal en boven lokaal gebruik van de Vecht wordt een bovenregionale toeristisch belang bereikt.
Vele buitenlanders maken gebruik van huurboten uit Loosdrecht of Nieuwegein om langs de Vecht te trekken naar de historische locaties in de Vechtstreek en Amsterdam. Daarbij wordt veelal gezocht naar recreatietransferia om vanaf de Vecht de achterliggende gebieden te bezoeken. Vanaf Nederhorst den Berg naar de 's Gravelandse landgoederen van Natuurmonumenten worden de prachtige veenplassen van Ankeveen gepasseerd. Aansluitend hierop hebben de mogelijkheden van 't Gooi een grote aantrekkingskracht.
In samenwerking met diverse partijen in de watersport wordt met de ILG AGV gezocht naar nieuwe vaarverbindingen in de Vechtstreek om gehoor te geven aan de maatschappelijke behoefte met kleine vaartuigen dagtochten te maken en recreatieve voorzieningen zoals fort Uitermeer te benutten. Bij het tot stand komen van deze vaarverbindingen biedt het realiseren van een Nieuwe Vecht als vaarverbinding aanvullende recreatieve en toeristische mogelijkheden.
Bij verstedelijking van het platteland en een grote recreatieve trek uit de stad kan dit gebied een rol vervullen voor de inwoners van de grote steden aan de Vecht zoals Amsterdam en Utrecht. Hierbij wordt invulling gegeven aan de zogenaamde Recreatie om de Stad (RodS) projecten
Dit project tot gedeeltelijke ontdemping van de oude reevaart in Nederhorst den Berg biedt ruimte aan de kwaliteitsverbetering van het toervaartnet in de Vechtstreek en de Loosdrechtse Plassen. Deze nieuwe vaarverbindingen worden in samenwerking met meerdere partijen en ILG AGV uitgewerkt, waarbij aan knelpunten voor de kleine recreatievaart ruimte wordt geboden. Daarbij staat de mogelijkheid open om een jachthaven of passantenhaven aan de zuidzijde van Nederhorst den Berg in te richten, waar grote behoefte aan is op de Vecht alleen al in het kader van het noord-zuid vaarverkeer.

4. Water als economisch drager

Nederhorst den Berg heeft met zijn ligging aan de Vecht en de Spiegel en Blijkpolder een groot aantal watersportondernemers die ermee gediend zijn als het dorp verder ontwikkeld wordt met het inbrengen van water. Het bieden van overnachtingsmogelijkheden in een nieuw te realiseren passantenhaven leidt tot versterking van de horeca, die daar dringend behoefte aan heeft. Voor het in stand houden van het sociale en maatschappelijk leven van de dorpsgemeenschap vervult de horeca een onmisbare rol. De plaatselijke middenstand voor de food en non-food sector kan een noodzakelijke impuls voor het in stand houden niet ontberen.

5. Structuurvisie Noord Holland

In de structuurvisie zullen de ruimtelijke aspecten van de bovengenoemde nota's tot een invulling dienen te komen waarbij gestreefd wordt naar een integrale aanpak. Daar waar waterberging zoals hier voor 3 hectare integraal met meerdere waterdoelen gerealiseerd kan worden zou de provincie trekker kunnen zijn. De Provincie vervult vanwege de complexiteit deze trekkersrol reeds in de Horstermeer, waar waterberging gerealiseerd moet worden naast verdrogingsbestrijding van de omringende polders. De combinatie met dit project kan mogelijk een synergetisch effect hebben.
De structuurvisie streeft naar een integrale gebiedsontwikkeling. De hierboven genoemde elementen en waterdoelen zoals waterberging, toerisme en recreatie, cultuurhistorie, economie, versterken van het nationaal landschap Groene hart en Nieuwe Hollandse waterlinie, dienen daarbij van betekenis.
Aangegeven wordt dat de identiteit van de Vecht versterkt moet worden als ook die van de Stelling van Amsterdam en de Waterlinie. Het streven om weer water door het dorp Nederhorst den Berg te brengen wordt ondersteund door de Vechtplassencommissie en past geheel binnen de door de provincie geformuleerde doelstellingen.
In de metropolitane landschappen, in de directe omgeving van stedelijk gebied zoals hier op enkele kilometers van Amsterdam, streeft de Provincie naar gedifferentieerde recreatiemogelijkheden. De ontdemping van een gedeelte van de Reevaart, genoemd Nieuwe Vecht, past uitstekend in het te ontwikkelen regionaal routenetwerk van recreatieve verbindingen voor wandelen, fietsen en varen. Het zou een schitterende locatie zijn om een recreatietransferia of recreatieknooppunten in te richten.
De "Nieuwe Vecht" biedt uitstekende kansen aan het Recreatie om de Stad programma.


Gemeentelijke planvorming

De Gemeente Wijdemeren is een fusie-gemeente in 2002 gevormd uit de Gemeenten Loosdrecht, 's Graveland en Nederhorst den Berg. Het bestaat voorts uit de kernen Kortenhoef en Ankeveen. De financiële situatie is weinig fortuinlijk zodat Wijdemeren als enige Noord Hollandse gemeente onder financieel Provinciaal toezicht staat. De Stichting "Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg" heeft onlangs een stimuleringssubsidie van de Gemeente Wijdemeren ontvangen en onderhoudt goede contacten met het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. Er is sprake van een informele ambtelijke ondersteuning. Thans heeft de Gemeente in voorbereiding een structuurvisie, een waterplan en diverse bestemmingsplannen. Afgesproken is dat ernaar gestreefd wordt deze plannen van het burgerinitiatief in de gemeentelijke plannen op te nemen. Het Gemeentebestuur wacht voorts belangstellend en gericht af met welke concrete plannen in samenspraak met de bevolking gekomen kan worden. Bij de verkiezingen in maart 2010 is door een aantal politieke partijen de plan vorming tot de "Nieuwe Vecht" opgenomen in het verkiezingsprogramma. Een aantal van deze politieke partijen vormen thans het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders.


Het Nationaal Bestuursakkoord Water NBW

Het Rijk, de provincies , het samenwerkingsverband Interprovinciaal Overleg (IPO) de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen gemeente hebben in 2003 een overeenkomst ondertekend, welke het Nationaal Bestuursakkoord Water genoemd (NBW) wordt. Partijen moeten met elkaar in 2015 maatregelen getroffen hebben om een in 2050 op orde zijnd watersysteem te realiseren gelet de te verwachten klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging. Door het KNMI zijn een aantal scenario's van klimaatverandering uitgewerkt waarbij in de uitwerking van het NBW gekozen is voor het middenscenario. In het kader van deze klimaatverandering wordt rekening gehouden met extreme neerslag, hetgeen zal leiden tot grote wateroverlast. Hieraan ligt een kwantitatieve wateropgave ten grondslag die heeft geleid tot een zoekopdracht naar gebieden die geschikt zijn voor grootschalige waterberging.
Bij het nieuwe waterbeheer van de 21ste eeuw wordt een oproep gedaan om gebruik te maken van de eeuwen oude geschiedenis van het water die in het landschap opgesloten ligt. Cultuurhistorie en landschappelijke identiteit kunnen een belangrijke rol spelen in de vormgeving en de grootscheepse herinrichting van het watersysteem, waarin ruimte voor water het leidende principe is. Het waterbeleid is daarmee een culturele opgave en geen technische.

Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) is betrokken bij de deelstroomgebiedvisie (DSGV) Amstelland dat gelegen is in de provincies Utrecht en Noord Holland. Het Waterschap draagt in zijn algemeenheid zorg voor om het watersysteem in te richten volgens de vigerende normen en zal adequate voorzieningen nemen voor het vasthouden, bergen en afvoeren van het oppervlaktewater door het watersysteem. De wateropgaven van de provincie Noord Holland zijn in het gebied van de Vechtstreek 800 hectare.
Rond Nederhorst den Berg ligt er een wateropgaaf voor diverse polders als de Kortenhoefse plassen, de Stichts Ankeveense plassen, de Hollands Ankeveense plassen, Meeruitendijkse polder en de Horn en Kuyerpolder. Voor een aantal van deze polders is de wateropgaaf ondergebracht in de Horstermeer, waar een piekberging van 52 hectare wordt aangegeven.
Geconcludeerd wordt dat de planvorming in de Horstermeerpolder achterblijft in het NBW tijdspad van realisatie tot 2015, door het ontbreken van draagvalk en consensus.
Naast deze grootschalige oplossing wordt door AGV voor haar resterende wateropgave gezocht naar fijnmazige waterberging, die verweven wordt in een ruimtelijke functie. Hierbij wordt gedacht in stedelijk gebied aan een grachtengordel, een herontwikkeld haven gebied of drijvende woningen, en in landelijk gebied aan peilverhoging, flexibel waterpeil, verbreden van waterlopen en kleinschalige waterbergingsgebieden.
In het gebied waar deze visie beoogd water te creëren wordt gesproken van het watergebiedsplan Oostelijke Vechtplassen. Het ontdempen van een deel van de oude Reevaart tot de " Nieuwe vecht" leidt tot een vaart van 2.267 kilometer met een gemiddelde breedte van 10 meter, hetwelk leidt tot een extra waterbergingscapaciteit van de Vechtboezem van 3 hectare. Dit oppervlak zal mede bepaald worden door het oppervlak van de jachthaven voorzieningen. Dit zal een bijdrage kunnen leveren aan het zoeken naar fijnmazige waterberging in Amstelland en een oplossing kunnen bieden aan de wateropgaaf van AGV en de provincie Noord Holland. Mogelijk dat het kan leiden tot verlichting van de wateropgaaf van de Horstermeerpolder, de Kortenhoefse plassen en de Horn en Kuyerpolder. Voorts kan gekomen worden tot herstel van de cultuurhistorische waarden in Nederhorst den Berg.

Waterschap Amstel Gooi en Vecht

Nederhorst den Berg ligt binnen het gebied van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht(AGV). AGV is eigenaar van de Vecht en voert vaar- en vaarwegbeheer uit. Het Waterschap AGV kent regelgeving en een aantal instrumenten om uitvoering te geven aan het haar toegewezen beleidsterrein. Hierbij zijn vooral de Keur ( een soort grondwet van het waterschap), het Waterbeheerplan en de watergebiedsplannen van betekenis.
De Keur bevat de gehele regelgeving voor het waterbeheer van het gebied van AGV. Een van de belangrijkste regels is dat er geen demping van water mag plaats vinden zonder compensatie. Door elders in de waterstaatkundige hydrologische eenheid te komen tot het creëren van nieuw water wordt er zorg voor gedragen dat het waterbergend vermogen van deze hydrologische eenheid gehandhaafd blijft. Door te komen tot ontdemping van een deel van de gedempte Reevaart ontstaat er in de boezem ruimte om elders te dempen ten dienste van mogelijk te realiseren bouwfaciliteiten. Door hiervoor een vergoeding te vragen kan een financieringsbron voor de ontdemping in Nederhorst den Berg gerealiseerd worden. Meerdere partijen denken eraan om hiervoor een "Waterbank"op te richten. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de bouwplannen in Muiden voor het realiseren van voorzieningen voor de snelweg A1.
In het Waterbeheerplan wordt gewezen op de primaire reguliere taakstelling van AGV zoals watersysteem beheer, afvalwater zuiveren. Thans onderzoekt AGV de mogelijkheden om knelpunten in het boezemsysteem op te lossen. Daarnaast worden onderscheiden de maatschappelijke neventaken zoals vaarwegbeheer, recreatief medegebruik en natuurbeheer. Ter zake van het nautisch vaarwegbeheer ontwikkelt AGV als hoofdlijn criteria voor het meefinancieren van openbare aanlegplaatsen en werkt mee aan (meefinancieren van) de realisatie van meer servicepunten langs vaarwegen. AGV bevordert de toename van de recreatievaart en de verbetering van gebruiksmogelijkheden wanneer daarnaast ecologie, natuur, cultuurhistorie, landschap of stadsschoon kunnen gedijen.
Het Waterschap ook nog wel Hoogheemraadschap genoemd onderscheidt landschappelijk en cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden waaronder de Vecht. AGV geeft als wensbeeld aan dat waterbeheer en het watererfgoed worden gezien als meerwaarde van de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Inwoners en bezoekers van het gebied ervaren de wateren, dijken, gemalen, sluizen en bruggen als een onmisbaar onderdeel van het landschap en cultuurhistorie. Bij de planvorming voor herinrichting herstel en renovatie van water en dijken houdt AGV altijd rekening met de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

De watergebiedsplannen voor het gebied van de Vecht behoren tot de gebiedsplannen van de noordelijke en oostelijke Vechtplassen. Deze gebiedsplannen zijn enkele jaren geleden tot stand gekomen en dateren van voor het tijdstip dat het burgerinitiatief van start is gegaan. Er wordt naar gestreefd om de Nieuwe Vecht als waterweg in de nieuw te vormen plannen van het Waterschap te laten meenemen.

De Vecht heeft als rivier de afgelopen 15 jaar in het middelpunt van de belangstelling gestaan. In samenspraak met alle aanliggende gemeenten, het Rijk, de twee provincies Utrecht en Noord Holland en het waterschap AGV is er een Restauratieplan de Vecht (RPV) ontwikkeld. Vanwege de verwaarloosde toestand van de oevers en de ernstig vervuilde bodem was er bij alle partijen behoefte om deze oude en waardevolle rivier in ere te herstellen. Helaas is men er niet altijd in geslaagd de gewenste en noodzakelijke afmeervoorzieningen en ligplaatsen tot stand te brengen. Thans is het laatste stadium van dit plan in werking getreden met het baggeren van de bodem van de rivier. Doch wil men de rivier de Vecht in ere herstellen dan zal redelijkerwijs niet ontkomen mogen worden aan het herstel van de cultuurhistorische waarden in Nederhorst den Berg met het realiseren en terughalen van een oude doorgaande vaarverbinding, waarmee deze plaats weer een aloud vechtdorp kan worden. De oude Reevaart sloot een meander in de Vecht kort. Het herstel van een deel van de Reevaart bekort de vaarroute langs de Vecht. Deze bocht in de Vecht rondom Nederhorst den Berg neemt bij een normale vaarsnelheid van 9 kilometer een tijdsbestek van 1 uur in beslag. Door het realiseren van een korte vaarroute voor de kleinere schepen door Nederhorst den Berg zal er in deze bocht van de Vecht een geringere vaar maar ook ecologische belasting van het water plaatsvinden.
De Vecht is een open boezem en heeft bij Nigtevecht een open verbinding met het Amsterdam Rijnkanaal (ARK). De afvoer van het oppervlaktewater uit de boezem van de Vecht geschiedt middels het ARK en het Noordzeekanaal naar IJmuiden. Middels natuurlijk verloop, bij eb, en bemaling wordt het oppervlakte water in de Noordzee geloosd. Bij sterke westen tot noordwesten wind stijgt het niveau van de Noordzee dusdanig dat er niet geloosd kan worden. Enkele malen per jaar stijgt daardoor het water in de Vecht met 10-20 centimeter.
Het tot stand komen van de "Nieuwe Vecht" in Nederhorst den Berg sluit aan bij diverse doelstellingen van het waterschap AGV, zoals waterberging, herstel cultuurhistorie, met passantenhaven realiseren van ligplaatsen, recreatie en verminderen van de ecologische belasting van de rivier en kan leiden tot een integrale aanpak van deze uitgangspunten.

Herstel vaar en routenetwerk Gooi en Vechtstreek

In samenspraak met Rijk en provincie Noord Holland is door de watersportorganisaties in 't Gooi en de Vechtstreek een Wensbeeld geformuleerd voor het realiseren van diverse vaarroutes. Vooral de toenemende behoefte aan het maken van dagtochten met kleine vaartuigen als sloepen en kano's is inzet geweest om het gebied nader te onderzoeken. De ontdemping in Nederhorst den Berg is in deze plannen opgenomen. Het maakt deel van het routenetwerk dat de verbinding vormt vanaf de Loosdrechtse Plassen naar het Eemmeer en via de Vecht weer terug. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 's Gravelandse Vaart, Karnemelk sloot , de Naarder trekvaart en de nieuwe te vormen verbinding met het Eemmeer.
Op de Vecht worden bij Nederhorst den Berg normaliter een 50.000 tot 70.000 vaarbewegingen per jaar waargenomen. Als hier 10-20 % behoefte heeft om de route te bekorten via Nederhorst den Berg betekent dit voor het dorp het aantal van 10.000 passanten. De passantenhaven aan de zuidzijde biedt de gelegenheid voor het afmeren van boten met een staande mast. Hier zal onder toezicht de gelegenheid zijn voor haven faciliteiten als douches, toiletten, walstroom en internet. Het aantal ligplaatsen zal circa 50 bedragen waarbij rekening gehouden wordt met 2000 overnachtingen per jaar. Deze faciliteiten zijn uniek in de Vecht en voorzien duidelijk in een dringende behoefte. Aan de noordzijde van het dorp zal ervoor boten tot 2.40 m doorvaart hoogte afmeer voorzieningen gerealiseerd kunnen worden terwijl in het dorp zelf gezocht wordt naar het afmeren van sloepen en kano's.
De planvorming als onderdeel van het routenetwerk wordt vast gesteld in overleg met de ILG commissie AGV (Inrichtingscommissie Landelijk Gebied Amstel Gooi en Vecht, ingesteld door de provincie Noord Holland). In het ILG overleg heeft de ontdemping in Nederhorst den Berg de code W16 gekregen.
De Vecht vormt in dit gebied de grens tussen de provincies Noord Holland en Utrecht. De Inrichtingscommissie van de provincie Utrecht "Vecht en Weiden" onderhoudt goede contacten met de Noord Hollandse commissie ILG AGV. Het bestuur van de "Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg" heeft ook bij de Utrechtse Inrichtingscommissie "Vecht en Weiden" haar ambities kenbaar gemaakt. Bij de totstandkoming van het Utrechtse streekplan "Vechtvisie" heeft de voorzitter mogen deelnemen aan de gedachten wisselingen hieromtrent. De ontdemping in Nederhorst den Berg heeft als vaarverbinding voor de provincie Utrecht vergelijkbare betekenis als voor de provincie Noord Holland.

Sociaal economische vitalisering

De Vecht is een belangrijke verbindingsvaart tussen de Friesche meren en IJsselmeer met de Zuidhollandse en Zeeuwse wateren. Aangegeven is dat er op de Vecht sprake is van 50.000 tot 70.000 vaarbewegingen per jaar. Als hier 10-20 % behoefte heeft om de route te bekorten via Nederhorst den Berg of om er gebruik te maken van de bestaande voorzieningen zal dit voor het dorp het aantal van 10.000 passanten kunnen betekenen.
De economische positie van de middenstand kan hiermee duidelijk verbeterd worden. Uit onderzoekingen van Recreatie Toervaart Nederland is een besteding van vijftig euro per persoon vastgesteld. Met dit aantal bezoekende boten moet gedacht worden aan een jaarlijkse besteding van een bedrag dat tussen een half en een miljoen euro zal liggen. De positie van de huidige winkeliers en de horeca kan hiermee versterkt worden. De plaatselijke horeca voorziening is van grote betekenis voor de maatschappelijk cohesie van het dorp. Het is de lokatie waar door de bevolking de onderlinge kontakten gelegd worden. Helaas heeft vooral de plaatselijke horeca problemen zijn om zich te handhaven. Economische impulsen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp en het vitaliseren van de gemeenschap.

Toekomstvisie

Door een groep bewoners is in samenspraak hun verontrusting uitgesproken over de uitstraling van Nederhorst den Berg, die met de huidige inrichting ernstig afbreuk doet aan een rijk verleden. Werd tot voor kort het dempen van water als een grote overwinning beschouwd om droge voeten te verkrijgen, thans wordt het ontbreken van water als element in de omgeving als gemis ervaren.
Uit cultuurhistorische overwegingen is het water als onlosmakelijk element verbonden met de ontstaansgeschiedenis van de huidige inrichting en bebouwing. Het gebruik van het water is in de huidige tijd van grote betekenis voor de recreatie en de daaraan verbonden economie. Voor het in stand houden van de bestaande voorzieningen van het dorp kan het van essentiële betekenis zijn om de huidige winkelstand en horeca te handhaven, waarmee sprake is van economische vitalisering van Nederhorst den Berg.
Door het creëren van afmeer voorzieningen dichter bij de dorpskern dan nu en het realiseren van passantenhavens ontstaan er mogelijkheden voor de varende recreant welke thans aan de Vecht beperkt aanwezig zijn. Daarmee wordt voldaan aan de behoefte die alom als een probleem van de Vecht ervaren wordt. Door het inrichten van een vaarweg door het dorp ontstaat er een kortere route voor de kleinere boten als kano en sloep. Aan de andere kant ontstaat er een mooie vaarroute rond het "eiland".
Nederhorst den Berg is gelegen in een centrale positie tussen Utrecht en Amsterdam, tussen Loosdrechtse plassen en het IJsselmeer. Het dorp kan recreatieve mogelijkheden bieden aan bewoners uit de grote steden en passanten. Vele bezoekers van watersportgebieden uit Loosdrecht of Friesland, Zuid-Hollandse of Zeeuwse wateren passeren regelmatig de Vecht op doortocht. Vele buitenlanders, waaronder uit Italië Duitsland Japan, Verenigde Staten en Canada maken daarbij gebruik van gehuurde boten om het waterland van Noord- en Zuid- Holland te bezoeken. Voor de kleine vaart als kano's en sloepen ontstaat er een kortere verbinding als doorvaart vanuit zuidelijke richting met de randmeren of via de 's Gravelandse vaart boezem de Muidertrekvaart naar Naarden en Loosdrecht.

Nederhorst den Berg biedt uitmuntend de locatie om als recreatie transferium te functioneren om met kano fiets of lopend het achterliggende gebied van de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen, de 's-Gravelandse landgoederen en de heidegebieden van het Gooi te bezoeken. De rijke historie van Nederhorst den Berg biedt ruimschoots gelegenheid om de geschiedenis van het dorp, de Vecht en het gebied te exposeren. De Willibordkerk en kasteel Nederhorst zijn als locatie daar uitmuntend voor geschikt.

Met het realiseren van een nieuwe waterverbinding in de Vecht onderdeel van de boezem van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht wordt voldaan aan de opgaaf om waterberging te faciliteren.

Door het dempen van de Reevaart zijn in het dorp een aantal logistieke voordelen ontstaan die het maatschappelijk niet meer mogelijk maken de oorspronkelijke vaart in oude glorie te doen herstellen. Het zou ernstig afbreuk doen aan het maatschappelijk functioneren en is ook niet noodzakelijk om de belangrijke elementen van deze oude vaarweg te doen herleven. De visie om water van de rivier de Vecht (terug) te brengen in het dorp Nederhorst den Berg richt zich op het oude tracé van de Nieuwe Vecht ook wel Reevaart genoemd. Niet dat deze vaart in zijn oorspronkelijke breedte van 30 meter terug komt doch een vaart van beperkte breedte het water die meanderend wijze tussen de bestaande voorzieningen.
Voor het goede begrip wordt dan ook thans de naam "Nieuwe Vecht" gehanteerd. Uitgangspunt zal zijn blauw voor groen, de bestaande grasvelden worden vervangen door water waarbij een vaarweg ontstaat afhankelijk van de locatie van 6-10 meter, waarbij gebruik gemaakt zal worden van de nog aanwezige dijk van de Horn en Kuyerpolder en nieuw aan te brengen kades.
Om tot herinrichting te komen wordt als uitgangspunt gekozen om de huidige pleinfunctie te handhaven met behoud van het aantal parkeerplaatsen. Het doorgaande verkeer mag geen belemmeringen ondervinden waarbij de bevoorrading van de lokale ondernemers niet in gevaar komt.
De visie van het bestuur is om vanaf zuidelijke richting voor schepen met staande mast een invaart mogelijk te maken met plaatsing van een dubbele ophaalbrug de typische Vechtbrug. In het uit te graven weideland kan een passantenhaven gerealiseerd worden voor mogelijk 20 boten met de daarbij behorende sanitaire voorzieningen op de wal. Anderszins zal nabij het dorp een kleinere passantenhaven of keer gelegenheid voorzien zijn.
Door het aanbrengen van een overkluizing in het dorp wordt een doorvaart voor kleinere boten tot maximaal 1.40 m hoogte gerealiseerd en zal de overwelving in de bestrating het dorpsplein een verlevendigend nieuw cachet geven. Nabij het dorpscentrum zal mogelijkheid gerealiseerd worden voor het afmeren sloepen en kano's. Hier zal de gelegenheid voor het aanleggen van een terras aan water ontstaan.
Vanaf de noordkant zal invaart mogelijkheid bieden aan boten met een doorvaart hoogte van circa 2.40 meter waarbij een aantal vaste bruggen noodzakelijk zullen zijn. Bij het dorp zal een passantenhaven en keermogelijkheden geboden gaan worden. Voor de sanitaire voorzieningen zou gebruik gemaakt kunnen worden van de faciliteiten van Watersportvereniging "De Spiegel". De kleinere boten als kano's en sloepen zullen door het dorp kunnen doorvaren in zuidelijke richting en kunnen aansluiten op de zuidelijke invaart route om aansluiting te vinden op de Vecht.

Het bestuur van de "Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg" wordt gevormd door een aantal vertegenwoordigers van diverse verenigingen in Nederhorst den Berg als representant van de diverse belangen die ten aanzien van dit project van belang zijn. Daarbij worden onderscheiden , de watersportvereniging De Spiegel, de Historische Kring, de plaatselijke winkeliers en middenstand, De IJsclub.
Daarnaast zijn enkele burgers erbij betrokken om borg te staan voor de belangen van de plaatselijke bevolking.
De Stichting onderhoudt goede kontakten met het Koninklijk Nederlands Watersportverbond, Hiswa en het ILG AGV.
De Stichting heeft een website : www.nieuwevecht.nl en heeft middels meerdere publicaties in de plaatselijke pers haar gedachten over water terug brengen in het dorp kenbaar gemaakt aan de plaatselijke bevolking. Daar zijn vele positieve reacties op ontvangen. Het burgerinitiatief kan rekenen op een brede steun van de plaatselijke bevolking, naast een scepsis hoe een en ander te realiseren. Het bestuur heeft van de gemeente Wijdemeren een stimuleringssubsidie ontvangen in het kader van een burgerinitiatief.

Knelpunten en dilemma's

De financiële positie van de jonge Gemeente Wijdemeren is dusdanig weinig draagkrachtig dat voor planvorming en uitvoering weinig impulsen te verwachten zijn. Het plan overstijgt in feite de belangen van de plaatselijke overheid evenals de bestuurlijke en financiële mogelijkheden. De ontwikkeling van de plannen passen voortreffelijk in de Provinciale beeldvorming van het landelijk gebied, evenals die van het Rijk neergelegd in de uitgangspunten Mooi Nederland. Ook de Vechtplassencommissie ondersteunt de plannen in Nederhorst den Berg. De Europese Unie kent vele subsidiabiliteiten voor uitvoering van plannen die met realisatie van water te maken hebben. Voor het ontwikkelen van de plannen en in beeld brengen van de mogelijkheden zijn kontakten gelegd met Professor Riek Bakker als landschapsarchitect en Hylkema consultants uit Utrecht. Doch voor het opstellen van concrete plannen en het uitwerken van de mogelijkheden zijn financiën noodzakelijk die thans niet ter beschikking staan. Door het KF Heinfonds uit Utrecht is in aanvang en ter aansluiting op andere te ontvangen subsidies een bedrag van vijfduizend euro toegezegd. Het kfHeinfonds richt zich uitsluitend tot belangen in de provincie Utrecht en erkent hiermee dat deze ook gediend zijn door het project in Nederhorst den Berg. Ook binnen de voorzieningen van ILG bieden de voorschriften geen faciliteiten voor planvorming doch uitsluitend voor uitvoering. Voor de ontwikkeling van de plannen is het van grote waarde dat de uitgangspunten om water terug te brengen in het dorp Nederhorst den Berg worden opgenomen in de plannen van Provincie, Waterschap en Gemeente. Het bestuur van "Stichting Vecht terug in Nederhorst den Berg" is katalysator in dit proces spant zich in om de verantwoordelijke overheid te wijzen op de mogelijkheden om het door haar ingezette beleid hier nader te concretiseren. Voor verdere planvorming zal de "Stichting Vecht terug in Nederhorst den Berg" er naar streven middelen te accrediteren om tot planvorming te komen en een overheid te activeren op te treden als trekker van dit project.